Konkurs nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 kwietnia 2019 r. i zakończy się 26 kwietnia 2019 r.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej), szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące. Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowany jest na Sierpień 2019 r.


Szczegóły w poniższym linku :
http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-06-04-00-iz-00-08-k01-19-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-6-regionalny-rynek-pr

Dodaj komentarz