Konkurs Ofert. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Szanowni Państwo. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
w 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w załączniku (link).

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 2 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru (np. 1/A) i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. Zapraszamy do składania ofert!

Dodaj komentarz