Lista rankingowa KOW 10 po rozpatrzeniu odwołania

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE WYDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PO ROZPATRZENIU ODWOŁANIA

LP.

NR WNIOSKU

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO

KWOTA WNIOSKOWANA WYDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

KWOTA PRZYZNANA  WYDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

1

4/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

 

 

36 000,00 zł

 

 

 

11 700,00 zł

 

2

 

7/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

30 000,00 zł

10 000,00 zł

3

 

8/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

45 000,00 zł

19 500,00 zł

4

 

9/LOWES/P2/2018

ODWOŁANIE/PRZYZNANO

10 000,00 zł

10 000,00 zł

5

 

10/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

60 000,00 zł

19 500,00 zł

6

 

11/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

72 366,00 zł

19 500,00 zł

7

 

13/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

18 000,00 zł

8

 

14/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

22 500,00 zł

19 500,00 zł

9

 

15/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

22 500,00 zł

19 500,00 zł

10

 

16/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

60 000,00 zł

19 500,00 zł

11

 

17/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

12 000,00 zł

15 600,00 zł

12

 

20/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

60 000,00 zł

19 500,00 zł

13

 

25/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

31 500,00 zł

19 500,00 zł

14

 

27/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

90 000,00 zł

15

 

28/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

15 000,00 zł

19 500,00 zł

16

 

31/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

90 000,00 zł

17

 

32/LOWES/P2/2018

NIE PRZYZNANO

63 000,00 zł

18

 

36/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

48 000,00 zł

15 600,00 zł

19

 

37/LOWES/P2/2018

PRZYZNANO

30 000,00 zł

19 500,00 zł

Przewodniczący KOW

Tadeusz Kałuziak

Dodaj komentarz