Działanie 1.2 PO WER – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER (nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18)

Dodaj komentarz