Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o wydłużone wsparcie pomostowe na utworzone miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie realizując projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pragnie poinformować, że ogłasza nabór wniosków o wydłużone wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: Równowaga społeczna. Działanie 7 6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7. 6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru drugiego obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin.

Wnioski o przyznanie wydłużonego wsparcia pomostowego(pobierz) w formie papierowej należy:

–   złożyć w siedzibie LOWES w Dobiegniewie (w dni robocze od godz. 7:30-15:30) lub w Gorzowie Wlkp. (w dni robocze w poniedziałki w  godz.  8:00 – 18:00,                pozostałe dni tygodnia w godz. 7:30-15:00);

–   wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

1.      Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

         lub

2.      Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 16 STYCZNIA 2018 roku do dnia 26 STYCZNIA 2018 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego. Regulamin i wniosek znajduje się w zakładce (Do pobrania) Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji Oceny Wniosków.

 

Warunki uzyskania wsparcia:

Z uwagi na ograniczone środki finansowe wprowadza się następujące warunki uzyskania wsparcia:

1.      Okres trwania wydłużonego wsparcia pomostowego do trzech miesięcy (realizator w wypadkach szczególnych wynikających z sytuacji ekonomicznej PS może               go wydłużyć).

2.      Wnioskowane wydłużone wsparcie pomostowe w poszczególnych miesiącach musi być malejące.

3.      Wniosek o wydłużone wsparcie pomostowe będzie podlegał wnikliwej analizie biznesowo-ekonomicznej i zostanie pozytywnie rozpatrzony po spełnieniu                        warunków uzasadniających udzielenie dodatkowego wsparcie.

 

Jednocześnie realizator informuje, że PS po uzyskaniu wydłużonego wsparcia pomostowego jest zobowiązany do kontynuowania działalności i utrzymania zatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego.

Wniosek o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego(pobierz)

Dodaj komentarz