Lista Rankingowa

W dniu 28.07.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu zostało rozpatrzonych 8 wniosków. Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie.

LISTA RANKINGOWA 

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

 

LISTA RANKINGOWA 7

7 NR WNIOSKU ŚREDNIA PKT KWOTA WNIOSKOWANA DOTACJI KWOTA PRZYZNANA DOTACJI

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

1 31/LOWES/D/2017 120 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
2 29/LOWES/D/2017 119 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
3 25/LOWES/D/2017 118 120 000 00 120 000,00 PRZYZNANO
4 26/LOWES/D/2017 116,66 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
5 30/LOWES/D/2017 115,66 48 000,00 48 000,00 PRZYZNANO
6 28/LOWES/D/2017 115 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
7 27/LOWES/D/2017 114,33 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
8 24/LOWES/D/2017 111,66 72 000,00 72 000,00 PRZYZNANO

 

Przewodniczący KOW

Tadeusz Kałuziak

Dodaj komentarz