Lista Rankingowa KOW

W dniu 14.06.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu rozpatrzono 4 wnioski: wszystkie wnioski oceniono pozytywnie.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

 

 

LISTA RANKINGOWA KOW 5

 

 

 

LP.

 

 

NR WNIOSKU

 

 

ŚREDNIA PKT

 

 

KWOTA WNIOSKOWANA DOTACJI

 

 

KWOTA PRZYZNANA DOTACJI

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

 

1

 

21/LOWES/D/2017

 

 

118,33

119 936,00

 

119 936,00

 

 

 

PRZYZNANO

 

2 18/LOWES/D/2017 114 120 000,00 120 000,00

 

 

 

PRZYZNANO

 

 

 

3 20/LOWES/D/2017 113,33 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
4 17/LOWES/D/2017 110,33 120 000,00 118 958,72 PRZYZNANO

 

 

Przewodniczący KOW

Tadeusz Kałuziak

 

Dodaj komentarz