Ostateczna Lista Rankingowa KOW

W dniu 24.05.2017 r. odbyło się Posiedzenie Odwoławcze Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy z Nowej Soli Pani Jolanta Sieracka, Powiatowego Urzędu Pracy z Żagania Pan Tomasz Nowak oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu odwoławczym został rozpatrzony jeden wniosek.

 

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA  4

LP. NR WNIOSKU ŚREDNIA PKT KWOTA WNIOSKOWANA DOTACJI KWOTA PRZYZNANA DOTACJI

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

1 14/LOWES/D/2017 120 119 895,00 119 895,00 PRZYZNANO
1 15/LOWES/D/2017 120 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
1 16/LOWES/D/2017 120 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
2

11/LOWES/D/2017

 

116 120 000,00 120 000,00 PRZYZNANO
3 12/LOWES/D/2017 115,67

 

120 000,00

120 000,00

 

PRZYZNANO

 

4 13/LOWES/D/2017 93 96 000,00 72 000,00 PRZYZNANO

 

 

 

Dodaj komentarz