Konkurs MRPiPS: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r.

Wystartowały trzy nowe edycje:
1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja,
aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.
2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu” profesjonalne formy pomocy,
ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego -edycja 1017.
3. „Aktywne postawy młodzieży ” podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017.
Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu
pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ” nowy wymiar 2020.

Dodaj komentarz