Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE skierowane do podmiotów ekonomii społecznej

Postępowanie prowadzone na podstawie podsekcji 6.5.2 Zasada konkurencyjności – Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  o wartości zamówienia  przekraczającej  50 tys. złotych netto.

Dotyczy projektu :

,,Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków  wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I.ZAMAWIAJĄCY :

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój”

 1. Łazienki 6

66-400 Gorzów Wielkopolski

www.lowes.lubuskie.org.pl,

mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

osoba do kontaktu: Gracjan Pawlak tel. 95 738 00 61

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych oraz warsztatów integracyjnych z elementami eventu dla beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

 

Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Usługa kompleksowej organizacji dwóch rodzajów warsztatów zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

1.WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

Liczba uczestników (łącznie): 490 osób
Liczba edycji : 35 edycji X 2 dni (edycje dwudniowe, 1 edycja – 16 godzin)
Liczba uczestników edycji: Średnio 14 osób/minimum 8 osób/ maximum 16 osób.
Łącznie do lipca 2018r./ liczba godzin dydaktycznych: 560 godzin.
Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. – II kwartał 2018 r.
Zakres:

Warsztaty mają na celu dostarczenie wiedzy, wytrenowanie umiejętności i zachowań dotyczących postrzegania i rozumienia innych oraz samego siebie. Dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, umiejętności nawiązywania kontaktu, podnoszenia samooceny i rozpoznania swoich mocnych stron, rozwiązywania problemów w relacjach oraz stosunku do siebie.

Założenia :

 •   Zwiększenie asertywności.
 •   Zmniejszenie społecznego lęku.
 •   Rozwijanie umiejętności  nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
 •  Rozwinięcie behawioralnych i poznawczych zdolności przejawianych w sytuacjach rozwiązywania problemów,
 •   Wzbogacenie swojego repertuaru zachowań i reakcji emocjonalnych.
 •   Nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji oraz kształcenie zdolności komunikowania się i empatii w grupie
 •  Rozwijanie umiejętności słuchania i wyrażania swoich myśli i uczuć
 •   Kształtowanie nawyku operowania informacją zwrotną, komunikatem „ja”
 •   Nabycie umiejętności zachowań  w zakresie radzenia sobie z presją, manipulacją, agresją i krytyką.

 

 1. WARSZTATY INTEGRACYJNE Z ELEMENTAMI EVENTU
Liczba uczestników (łącznie): 200 osób
Liczba edycji : 15 edycji X 3 dni (edycje trzydniowe, 1 edycja – 30 godzin)
Liczba uczestników edycji: Średnio 14 osób/minimum 8 osób/ maximum 16 osób.
Łącznie do lipca 2018r./ liczba godzin dydaktycznych: 450 godz.
Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. – II kwartał 2018 r.
Zakres:

Warsztaty mają na celu przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych projektu do włączenia się w obszar działalności zawodowej (tzn. zachowań obowiązujących na tzw. „wolnym rynku”, w sferze biznesu społecznego, przestrzeni instytucjonalnej etc.) Założone cele należy osiągnąć poprzez wzmocnienie umiejętności nabytych podczas warsztatów psychoedukacyjnych oraz ich dalszy rozwój. Wobec powyższego w planowanym zakresie warsztatów integracyjnych należy położyć nacisk na następujące obszary tematyczne:

 •   Autoprezentacja.
 •  Umiejętności związane z zarządzaniem czasem.
 •  Świadomość zasobów własnych oraz ograniczeń.
 •   Umiejętności komunikacyjne.
 •  Praca zespołowa.
 •  Sprecyzowanie celów zawodowych oraz sposoby ich osiągania.
 •   Podstawy komunikacji w biznesie.
 • Relacje międzyludzkie w aspekcie podległości i zależności zawodowych.

*** Podczas przygotowania programu WARSZTATÓW INTEGRACYJNYCH Z ELEMENTAMI EVENTU należy w szczególny sposób uwzględnić rolę działań „eventowych”oraz ich rolę w procesie integracji Beneficjentów Ostatecznych projektu.

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1) Województwo Lubuskie

2) okres realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem działań

 

 

IV.WYMAGANIA – zakres zamówienia

 

NOCLEG:

Dla Warsztatów Psychoedukacyjnych: 2 doby hotelowe,

Dla Warsztatów Integracyjnych z Elementami Event: 3 doby hotelowe.

 

Zapewnienie noclegu w hotelu/ośrodku o standardzie turystycznym,

 • Pokoje od dwu do czteroosobowych,
 • pokoje odpowiadające standardowi turystycznemu,
 • wszystkie pokoje, sala, w której podawane będą posiłki, miejsca, w których będą organizowane przerwy kawowe, sala konferencyjna, sale warsztatowe muszą znajdować się w jednym kompleksie,
 • w w/w kompleksie znajdować się muszą minimum dwie sale szkoleniowe odpowiadające specyfice planowanych działań szkoleniowych (+ wyposażenie).

 

WYŻYWIENIE:

Dla Warsztatów Psychoedukacyjnych: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja oraz przerwy kawowe.

Dla Warsztatów Integracyjnych z Elementami Event: 3 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje oraz przerwy kawowe.

 

 1. Śniadanie w formie bufetu (bufet na zimno oraz na ciepło) wraz z napojami (kawa z zaparzacza lub ekspresu, herbata (co najmniej trzy rodzaje, w tym jedna czarna i jedna owocowa), soki, woda mineralna gazowana oraz niegazowana, w nieograniczonej ilości), dodatki (pieczywo, masło, itd.),
 2. Przerwy kawowe ciągłe dla uczestników szkoleń w formie bufetu składającego się z kawy z ekspresu ciśnieniowego, kilku odmian herbaty, dodatków do kawy i herbaty, wody, soków owocowych, co najmniej trzech rodzajów ciastek typu rogaliki, babeczki lub mini drożdżówki, serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa i szklana), obsługa;
 3. obiad w restauracji hotelowej ok. godz. 14:30 składający się z przystawki, zupy, dania głównego, deseru oraz napojów: soki owocowe, woda, kawa, herbata wraz z dodatkami do kawy i herbaty – z uwzględnieniem potraw mięsnych, rybnych oraz wegetariańskich;
 4. kolacja w restauracji hotelowej ok. godz. 20:00 składającą się z przystawek, zupy, dania głównego, deseru oraz napojów: soki owocowe, woda, kawa, herbata wraz z dodatkami do kawy i herbaty – z uwzględnieniem potraw mięsnych, rybnych oraz wegetariańskich.

 

SALA SZKOLENIOWA:

Zapewnienie w dniach sali szkoleniowej w terminach ustalonych z Zamawiającym  dla uczestników kolejnych edycji wraz z pełnym wyposażeniem:

 • krzesła dla uczestników,
 • ekran,
 • projektor multimedialny zdolny do współpracy z laptopem,
 • laptop z zainstalowanym pakietem MS Office (tj. m.in. Power Point),
 • pilot do zmieniania slajdów,
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu,
 • tablica typu „flipchart” i flamastry,
 • obsługa techniczna sprzętu.

 

 

 

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:

 

Wyznaczenie opiekuna grupy na miejscu będzie mile widziane.

W każdej z ofert należy uwzględnić całościową kwotę brutto realizacji zamówienia z podaniem szczegółowego kosztorysu poszczególnych elementów zadania.

Menu będzie ustalane z Zamawiającym na podstawie propozycji przedstawionych przez Wykonawcę. Wszystkie przerwy kawowe powinny być zorganizowane w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników spotkania.

Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona wybranemu Wykonawcy najpóźniej na 4 dni przed terminem spotkania. Końcowe rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zgłoszonej liczby uczestników, uwzględniając podane przez Wykonawcę koszty stałe i koszty osobowe. Godziny realizacji poszczególnych elementów zamówienia są poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia realizacji podwykonawcom przedmiotu zamówienia.

 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się :

1) Podmioty ekonomii społecznej lub konsorcja/partnerstwa stworzone przy współudziale ekonomii społecznej, gdzie PES lub przynajmniej jeden z partnerów spełnia warunek określony w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2008r. nr 69 poz.415 ze zm.) tzn. dotyczący posiadania aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia  –  metodą graniczną  spełnia / nie spełnia.

 

2) Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

 1. a)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

Zarówno trener jak i kotrener, wykazują udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.

Zamawiający wyznacza szczegółowe wykazanie i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie  przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego dorobku zawodowego w danej dziedzinie zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014r. F.1 Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie tj. co najmniej 100 godzin szkoleń w danym obszarze tematycznym.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony wyłącznie  jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie (nie sumuje się doświadczenia zawodowego – arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 7 sierpnia 2014r. {sygn.akt: KIO 1495/14}).

 

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia –  metodą graniczną  spełnia / nie spełnia.

 1. posiadania uprawnień wymaganymi przepisami prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem

 

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia –  metodą graniczną  spełnia / nie spełnia.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia

 

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia  –  metodą graniczną  spełnia / nie spełnia.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia

 

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia  –  metodą graniczną  spełnia / nie spełnia.

3) Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się  wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym  lub osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia –  metodą graniczna  spełnia / nie spełnia.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT/OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

 

1.Kryterium  oceny ofert jest :

 1. a) Kryterium ,,cena brutto? – 60%
 2. b) Kryterium doświadczenie ( Kd) -40 %

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi wg zasady: jeden % = jeden punkt

2.Sposób oceny ofert:

 1. Kryterium „Cena brutto” – oferta z najniższą ceną uzyska 60,00 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w skali od 0 – 60,00 pkt.

 

 

 

cena brutto  oferty z najniższą ceną

—————————————————————   x 60

cena brutto oferty ocenianej

 

Oferowana cena powinna zawierać :

 

 1. Zapewnienie wyżywienia uczestnikom warsztatów ( wyżywienie w pełnym zakresie) analogicznie do osobodni wynikających z powyższych zestawień tabelarycznych.
 2. Wynajęcie ( udostępnienie) sal  szkoleniowych tj. miejsca realizacji warsztatów z zapewnieniem standardów odpowiednich  dla rodzaju i specyfiki zadania.
 3. Sporządzenie i powielenie adekwatnie do liczby uczestników materiałów szkoleniowych skonsultowanych uprzednio z Zamawiającym.

 

 1. b) Kryterium doświadczenie ( Kd)

Ocena zostanie dokonana na podstawie  załączonego do formularza oferty wykazu usług ( załącznik nr 3 do zapytania)  wykonanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następującej usługi  typu: szkolenia/spotkania /konferencje z zapewnieniem miejsc noclegowych i usługi gastronomicznej.

0,00 do 40,00 punktów

 • 1 usługa – 20 punktów
 • 2 usługi i więcej – 40 punktów

 

3.Zamawiający poprawi w ofercie:

 

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za
  najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną  sklasyfikowane zgodnie  z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska  najwyższą ilość punktów.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie najkorzystniejszej,
  jeżeli przewyższy ona  kwotę przewidzianą w budżecie wniosku o dofinansowanie.

 

 

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Miejsce składania ofert:

Siedziba Lubuskiego  Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój” ul. Łazienki 6

66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą elektroniczna : biuro@lowes.lubuskie.org.pl

 

w dni robocze:  od poniedziałku do piątku w godzinach : od 8.00 do 16.00

lub  przesłane drogą pocztową.

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej ( na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania) , w języku polskim
 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę.

Pełnomocnictwo do reprezentowani wykonawcy należy złożyć  w formie oryginału lub kopii
poświadczonej  za zgodność z oryginałem notarialnie

 

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.2016r. do godz. 14.00, przy czym terminowość złożenia oferty ocenia się według czasu wpłynięcia  oferty do miejsca wskazanego w treści pkt 1.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób:

,,oferta – organizacja i realizacja usługi szkoleniowej”

 

 1. Oferta wspólna ( konsorcjum)

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  niniejszego zamówienia ( zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postepowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

Ponadto  tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie  niniejszego zamówienia, których oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą( zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

 • Wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
 • Określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia)
 • Oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad
 • Podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum
 • Określenie lidera konsorcjum( powinien nim być pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
 • Zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia , za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy
 • Ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

 

 1. Oferta winna zawierać:

 

 • Formularz Ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania)
 • Wykaz kadry, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia  niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia

( załącznik nr 3 do zapytania)

Do wykazu osób należy:

 1. CV ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do zapytania) osoby wskazanej do realizacji  przedmiotu zamówienia oraz referencje/oświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach ( dla trenera i kotrenera)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)?, oraz własnoręcznym podpisem.

3)   Wykaz usług – doświadczenie wykonawcy ( załącznik nr 4 do zapytania )

4)   Informację o grupie kapitałowej ( załącznik nr 5 do zapytania )

5)  Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa ( załącznik nr
6 zapytania )

 • Oświadczenie – wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( załącznik nr 7 do zapytania)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych ( załącznik nr 8 do zapytania)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 9 do zapytania)

9)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu   składania ofert ( w przypadku, gdy przedmiot zapytania będzie realizowany w ramach
prowadzonej  działalności gospodarczej)

10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum)

 1. umowa Konsorcjum
 2. dokument ustanawiający pełnomocnika ( lidera) konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 i 9  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

 

 1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA – wzór umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany są dopuszczalne, gdy:
  1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
  2. wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;
  3. zajdzie konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji zamówienia,

 

3.Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.

 

 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

 

 1. ODRZUCENIE OFERTY

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 

 1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
 2. będzie niekompletna ( tj. nie będzie zawierała dokumentów wskazanych w pkt. VIII ppkt. 6 niniejszego zapytania )
 3. zostanie złożona po terminie
 4. zostanie złożona na niewłaściwym formularzu
 5. informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe

 

 

XII.WYKLUCZENIE WYKONAWCY

 

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy :

 • są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu Zasady konkurencyjności o której mowa w podsekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość
 • którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty ,oferty częściowe, chyba ,że wykażą , że istniejące między nimi powiazania nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XIV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ / ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 • Wzór umowy (załącznik nr 1 do zapytania)
 • Formularz Ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania)
 • Wykaz kadry, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia  niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia

( załącznik nr 3 do zapytania)

 • CV (wzór)- załącznik nr 3a do zapytania

3)   Wykaz usług – doświadczenie wykonawcy ( załącznik nr 4 do zapytania )

4)   Informację o grupie kapitałowej ( załącznik nr 5 do zapytania )

 • Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa ( załącznik nr 6 zapytania )
 • Oświadczenie – wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( załącznik nr 7 do zapytania)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych ( załącznik nr 8 do zapytania)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 9 do zapytania)

 załączniki:

Załącznik nr 8- oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 1 – wzór umowy Załącznik nr 2 – formularz oferty Załącznik nr 3 wykaz osób Załącznik nr 4 – doświadczenie Załącznik nr 9 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Załącznik nr 7 – oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych Załącznik nr 6 – Zastrzeżenie nieudostępniania inf. Załącznik nr 5 – Inf.grupa kapitałowa

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz