Podmioty ES

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Podmiot ekonomii społecznej (PES) to:

 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
   1. CIS i KIS;
   2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 1. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
 2. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
   1. organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
   2. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
   3. spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
   1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
    1. zatrudnienie co najmniej 50%:
     • osób bezrobotnych lub
     • osób z niepełnosprawnościami, lub
     • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
      o zatrudnieniu socjalnym, lub
     • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
      o spółdzielniach socjalnych, lub
    1. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
   1. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 1. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 2. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 3. wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

 

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

POWIAT GORZOWSKI – MIASTO

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 FUNDACJA ALTERNATYWNA UL.FABRYCZNA 1

66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

 

957522311 FUNACJA.ALTERNATYWA@WP.PL fundacja-alternatywa.pl
2 CIS PRZY STOWARZYSZENIU „WSPARCIE” W WITNICY

 

ul. Zaułek Wodny 1

66-460 Witnica

 

95 718 54 89 ciswitnica@vp.pl BRAK
3 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DLA ROZWOJU”

 

Ściechów 140

66-433 Lubiszyn

 

530 302 713 marian.nowogrodzki@gmail.com www.dlarozwojulubiszyn.pl
4 WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA „RAT” W SKWIERZYNIE

 

ul. Chrobrego 11E/1

66-400 Skwierzyna

 

537 673 686, 691 649 665 spoldzielnia.rat@gmail.com BRAK
5 Lubuskie „Stowarzyszenie Rodzin – Zdrowie Psychiczne” w Gorzowie Armii Polskiej 38
66-400 Gorzów Wielkopolski
95 720 56 95 Brak Brak
6 Fundacja „Złota Jesień” Kościuszki 1a lok. 9
66-400 Gorzów Wielkopolski
95 725 87 76, 95 725 77 72 in…@wtz.com.pl brak
7 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystiana Słoneczna 62-63, 66-400 Gorzów Wielkopolski 95 720 14 75 biuro@bratkrystyn.pl brak
8 Fundacja na rzecz zwierząt ‘’altamira’ Ul. Kruczkowskiego 5/9
66-400 Gorzów Wlkp
534837967 biuro@altamira-fundacja.pl brak
9 Dla Przyszłości. Fundacja Inicjatyw Społecznych 30 Stycznia 12, 66-400 Gorzów Wielkopolski 600 317 736 fis…@wp.pl brak
10 Spółdzielnia Socjalna „Biuro Obsługi Administracyjnej” Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski 95 720 46 00 brak brak
11 Krąg. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski 95 720 46 00 brak brak
12 Europejska fundacja na rzecz osób potrzebujących

 

Obotrycka6
66-400 Gorzów Wlkp
957229097
609655026
 bue…@ejf.de brak
13 GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI

 

Poniatowskiego 3/3
66-400 Gorzów Wielkopolski
693364378 brak brak
14 Stowarzyszenie „Teatr Kreatury” w Gorzowie Wlkp. Wał Okrężny 36-37
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./faks
95 722 44 27
tel. 95 722 55 82
tel. 95 722 44 09
http://www.kreatury.wer.pl/ brak
15 Polskie stowarzyszenie FENIX ul. Zubrzyckiego 6a/1
66-400 Gorzów Wlkp.
+48 888 58 3098 fenix-modelarz@wp.pl brak

 

POWIAT GRODZKI – GORZÓW WLKP

LP. NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „WARTO NAD WARTĄ”

 

ul. Szczecińska 25

66-400 Gorzów Wlkp.

 

957258776 info@wtz.com.pl www.uslugi-gorzow.pl
2 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KWAZAR”

 

ul. Słoneczna 62

66-400 Gorzów Wlkp.

 

607568578 kwazargorzow@gmail.com www.kwazargorzow.pl
3 FUNDACJA FABRYKA AKTYWNOŚCI MŁODYCH

 

ul. Składowa 11

66-400 Gorzów Wlkp.

 

668-792-489 fabryka.fam@gmail.com www.fam.org.pl
4 FUNDACJA AD REM

 

ul. Łokietka 28

66-400 Gorzów Wlkp.

 

792073123 fundacjaadrem@gmail.com www.fundacjaadrem.pl
5 HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.

 

ul. Stilonowa 21

66-400 Gorzów Wlkp.

 

95 3070387 fax :
95 7282225
wkhosp@wp.pl BRAK
6 EUROP. FUND. NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH W GORZOWIE WLKP.

 

ul. Obotrycka 6

66-400 Gorzów Wlkp.

 

609 655 026 ahopferwola@gmail.com www.zielonygorzow.pl
7 STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH „SARP”

 

ul. Wełniany Rynek 3

66-400 Gorzów Wlkp.

 

602 491 302 sarpgorzow@gmail.com gorzow.sarp.org.pl
8 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BIURO OBSŁUGI ADMINISTRACJI „BOA”

 

ul. Teatralna 26

66-400 Gorzów Wlkp.

 

95 720 46 00 spoldzielnia.socjalna.boa@gmail.com BRAK
9 SPÓŁDZIELNIA SOCJAALNA „ODKRYWAMY LUBUSKIE”

 

ul. Spichrzowa 4A

66-400 Gorzów Wlkp.

 

697 087 233 biuro@odkrywamylubuskie.pl http://www.odkrywamylubuskie.pl/
10 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „POMOC”

 

ul. Teatralna 26

66-400 Gorzów Wlkp.

 

95 7204 600 sswpomoc@gmail.com https://pl-pl.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Zak%C5%82ad-Wielobran%C5%BCowy-PoMoc-1566577320279572/

POWIAT GRODZKI – ZIELONA GÓRA

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 FUNDACJA BOCZNE DROGI

 

UL. Strumykowa 26D/7

65-101 Zielona Góra

 

783 983 363 fundacja@bocznedrogi.org www.bocznedrogi.org
2 STOW. POM. OS. AUTYSTYCZNYM „DALEJ RAZEM”

 

ul. Sienkiewicza 10

65-001 Zielona Góra

 

68 455 69 40 biuro@autyzm.zgora.pl dalejrazem.pl
3 DALEJ RAZEM SP. Z O.O.

 

ul. Sienkiewicza 10

65-001 Zielona Góra

 

508 191 446 firma@dalejrazem.pl www.firma.dalejrazem.pl
4 STOW. WSP. AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ CIVIS SUM

 

Al. Niepodległości 7a

65-048 Zielona Góra

 

68 454 82 47 civis-sum@civis-sum.org.pl www.civis-sum.org.pl
5 STOWARZYSZENIE SPOKOTANIEC

 

ul. DR. Pieniężnego 27 B/3

65-054 Zielona Góra

 

607 885 607 info@spokotaniec.com www.sttrans.pl
6 FUNDACJA FABRYKA PASJI

 

ul. Wyspiańskiego 19

65-036 Zielona Góra

 

886 885 455 fundacja@fabrykapasji.org fabrykapasji.org
7 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ART STONE”

 

Ul. Ptasia 21/6

65-525 Zielona Góra

 

791 935 007 artstone.zgora@gmail.com BRAK
8 PZG ODDZIAŁ LUBUSKI

 

ul. Aleja Wojska Polskiego 116b

65-454 Zielona Góra

 

68 327 07 46 biuro-pzg-zgora@o2.pl www.pzg-lubuskie.pl
9 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOW. EDUKACYJNE

 

ul. Lilii Wenedy 8

65-342 Zielona Góra

 

509 718 024 biuro@salomon.edu.pl www.salomon.edu.pl
10 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „GRONO”

 

ul. Podgórna 58/5

65-246 Zielona Góra

 

690 003 602, 783 763 707, 783 763 708 spoldzielniagrono@wp.pl BRAK
11 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ALBATROS”

 

ul. Podgórna 43c

65-213 Zielona Góra

 

514 539 299 BRAK BRAK
12 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „NADRUK” ZIELONA GÓRA

 

ul. Dąbrowskiego 20A

65-021 Zielona Góra

 

723 332 932 biuro@uv24.pl http://www.uv24.pl/
13 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „NASZELUBUSKIE.PL”

 

ul. Dąbrowskiego 20A

65-021 Zielona Góra

 

531 232 875 biuro@naszelubuskie.pl naszelubuskie.pl
14 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SNAPZ”

 

ul. Wazów 3/4

65-001 Zielona Góra

 

605 612 642 snapz.pl@gmail.com https://www.facebook.com/sfssnapz/?ref=page_internal
15 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ZAKŁAD RZEMIOSŁA TWÓRCZEGO”

 

ul. Podgórna 43c

65-213 Zielona Góra

 

95 720 4600 sswpomoc@gmail.com http://www.zeterte.com.pl/
16 WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA „LUBUSZ”

 

ul. Moniuszki 17/7

65-409 Zielona Góra

 

722 119 837 wsslubusz@gmail.com BRAK
17 ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SUKCES”

 

ul. Konopnickiej 5/5

65-407 Zielona Góra

 

600 918 520, 694 726 648 drojeckimaciej@o2.pl http://sukceszg.pl/

POWIAT KROSNIEŃSKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 ODRZAŃSKA SPÓŁ. SOCJ. W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

Piastów 10e

66-600 Krosno Odrzańskie

 

695 574 841 damiansip@wp.pl BRAK

POWIAT MIĘDZYRZECKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 LUTOLSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WINDA

 

Lutol Mokry 48

66-320 Lutol Mokry

 

515 083 006 sierczynek@post.pl www.lsswinda.pl
2 FUNDACJA „NASZ DOM”

 

Lutol Mokry 48

66-320, Trzciel

 

tel/fax
68 3867674
lutol@fundacjanaszdom.pl www.fundacjanaszdom.pl
3 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „NASZ SUKCES”

 

ul. Mickiewicza 3

66-440 Skwierzyna

 

603 037 860, 603 037 993, 513 164 750 ssnaszsukces@gmail.com BRAK
4 WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA „MAGMA”

 

ul. Stefana Batorego 3

66-330 Pszczew

 

695 436 031 magmeg1990@o2.pl BRAK
5 WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA „WINDA-2”

 

Lutol Mokry 48

66-320 Lutol Mokry

 

68 386 76 75 BRAK http://www.winda-2.pl/
6 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „TWÓJ CZAS”

 

Kęszyca Leśna 58/9

66-300 Międzyrzecz

 

606 376 646 silowniatwojczas@o2.pl BRAK
7 Fundacja „Kęszyca” Kęszyca Leśna 43 lok. 1
66-305 Kęszyca Leśna
782703906 BRAK BRAK

 

8 Stowarzyszenie Lubuska Jednostka Operacyjno-Techniczna ul. Rzeźnicka 1

Skwierzyna

 

604 189 389 brak Brak

 

9 Fundacja na rzecz Polsko-Niemieckiego sąsiedztwa Ul. Batorego 11
66-330 Pszczew
957491383 brak brak
10 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ZIEMI LUBUSKIEJ

 

Kaława 68a
66-300 Międzyrzecz
798970240 brak brak
11 Fundacja Portal Rowerowy ul. Stefana Batorego 11
66-330 Pszczew
Tel/Fax:
(95) 749 1383
portal.rowerowy@gmail.com brak
12 Fundacja Rozwoju Turystyki Aktywnej Skoki 12
66-300 Kuźnik
957422425 brak brak
13 Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Anastasis

 

ul. — 42/—
66-340 Strychy
Lubuskie
+48 (95) 749 30 29 strychy@gmail.com www.anastasis.website.pl

POWIAT NOWOSOLSKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA „EDEN”

 

ul. Anny Haller 1

67-120 Kożuchów

 

792 958 343 wsseden@wp.pl BRAK
2 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „VINX”

 

ul. Kopernika 6

97-115 Bytom Odrzański

 

690 132 539

 

BRAK BRAK
3 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Progress

 

Plac zamkowy 6
67-112 Siedlisko
683883211 Ug-siedlisko@wp.pl brak

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ROZWÓJ”

 

ul. Podgórna 119

66-530 Drezdenko

 

660 244 179 wssdrezdenko@wp.pl BRAK
2 Warsztat Terapii Zajęciowej „8Kroków” ul. Słowackiego 14

66-500 Strzelce Krajeńskie

 

tel/fax:
095 763 13 89
wtzstrzelce@poczta.onet.pl brak
3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie ul. Kościuszki 77 / 4
66-540 Stare Kurowo
(095)781-95-78 brak brak
4 Centrum integracji społecznej w Drezdenku

 

Ul.Warszawska 4
66-530 Drezdenko
957620063 cis@drezdenko.pl www.cisdrezdenko.naszaplacowka.pl
5 Stowarzyszenie  Stolina

 

ul. Wojska Polskiego 74
66-542 Zwierzyn
+48 602 537 184 stowarzyszeniestolina@wp.pl brak
6 „Fundacja Wierczuk Race Promotion – Enjoy Motorsport”

 

Strzelce Klasztorne 20
66-500 Strzelce Kraj
957631115 brak brak

POWIAT SULĘCIŃSKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 WTZ PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE

 

ul. Lipowa 16C

69-200 Sulęcin

 

95 755 44 84 biuro@wtzsulecin.pl www.wtzsulecin.pl
2 STOW. NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WSI GLISNO

 

Glisno 23

69-210 Lubniewice

 

95 755 77 83 stw.glisno@wp.pl glisno.pl

POWIAT SŁUBICKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 STOWARZYSZENIE PO PROSTU PRO

 

ul. Sienkiewicza

69-100 Słubice

 

530 002 016 biuro@stowarzyszeniepoprostu.com www.stowarzyszeniepoprostu.com

POWIAT WSCHOWSKI – BRAK

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 SPÓŁ. SOCJ. MIĘTOWY KRÓLIK – ARTSTUDIO

 

ul. Łukasiewicza 2

66-200 Sulechów

 

690 003 602 mietowy_krolik@wp.pl www.mietowykrolik.pl
2 LUBUSKA INTEGRACYJNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

 

Głuchów 85

66-132 Głuchów

 

533 913 901 biuro@liss.24.pl http://lubuskaiss24.blogspot.com/
3 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PROMYK”

 

ul. Lipowa 15

66-003 Zabór

 

68 321 83 00 ugzabor@gminazabor.pl BRAK
4 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „NASZE ZAODRZE”

 

Nietkowice 39

66-100 Czerwieńsk

 

797 406 569 ugim@czerwiensk.pl http://www.czerwiensk.pl/

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 Centrum integracji społecznej w swiebodzinie Moniuszki5
66-200 Swiebodzin
684511462 Cis-swiebodzin@gmail.com brak
2 STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
68 475 46 23 brak brak
3 FUNDACJA PARADYŻ Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin +48683811021 brak brak

 

POWIAT ŻAGAŃSKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SILVANUS

 

Dzietrzychowice 141

68-100 Żagań

 

53 455 84 55 damiansip@wp.pl BRAK
2 NADBOBRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

 

ul. Fabryczna 1

67-320 Małomice

 

781 283 725 BRAK BRAK
3 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PLUS”

 

ul. Piłsudskiego 23/1

68-100 Żagań

 

508 221 303, 511 578 916 kontakt@pluszagan.pl http://plus.zagan.pl
4 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „POMOC”

 

Lubiechów 24

67-320 Małomice

 

781 283 725

 

e.ciucmanska@wp.pl
5 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRACUJEMY NA SIEBIE”

 

ul. Fabryczna 1

67-320 Małomice

 

781 283 725 BRAK BRAK
6 WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA „LIDER”

 

ul. Piastowska 19

67-320 Małomice

 

68 376 90 27, 693 383 545 urzad@malomice.pl BRAK

POWIAT ŻARSKI

LP NAZWA ADRES TELEFON E-MAIL STRONA INTERNETOWA
1 ŁUŻYCKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

 

Piotrów 2

68-132 Przewóz

 

784 958 724, 604 209 667 luzyckass@wp.pl https://www.facebook.com/pg/Adopcje-Psów-Schronisko-dla-zwierząt-w-Piotrowie-301640410033174/about/?ref=page_internal
2 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ATENA”

 

ul. Dąbrowskiego 11

68-200 Żary

 

607 749 900 s.s.atena@wp.pl BRAK
3 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZEM DO SUKCESU”

 

ul. Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

 

68 362 57 29 BRAK http://spoldzielnia.tuplice.pl
4 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „LOGSERVICE”

 

ul. Terminal-Budynek Nr 3

68-212 Olszyna

 

781 610 222 olszyna@logius.pl BRAK
5 SPÓŁDZIELNIA SOCJAALNA „WORK GROUP”

 

ul. Hutnicza 1

68-200 Żary

 

508 314 512 e.wentlant@wentor.com.pl BRAK
6 ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

 

ul. Żagańska 24

68-200 Żary

 

68 363 66 70, 601 188 649 socjalna@wp.pl BRAK
7 ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA „BIS”

 

ul. Żagańska 24

68-200 Żary

 

601 188 649 socjalna@wp.pl BRAK