„Gorzowskie Targi Ekonomii Społecznej”

PANORAMA TARGI

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz C.H. PANORAMA, serdecznie zapraszają na „Gorzowskie Targi Ekonomii Społecznej” organizowane w formule Jarmarku Świątecznego w dniach: – 08 kwietnia (w godz. 12:00 – 18:00) w C.H PANORAMA – 09 kwietnia na terenie Gorzowskiej Giełdy Handlowej.   Produkty florystyczne, tradycyjne produkty spożywcze, wypieki, świeże jaja, ozdoby świąteczne ale również oferta […]

Można składać wnioski na utworzenie miejsca pracy!

Nabór wniosków o dotację Ogłoszenie o terminie naboru wniosków na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej […]

Lista rankingowa KOW

W dniu 30.03.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest […]

Szkolimy, szkolimy!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Trwają szkolenia specjalistyczne grup inicjatywnych, które zamierzają założyć spółdzielnie socjalną i otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy. Niezbędnym warunkiem otrzymania takiej dotacji jest ukończenie szkoleń. Podczas zajęć członkowie przyszłych spółdzielni otrzymują niezbędną wiedzę związaną z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, jakim jest spółdzielnia socjalna. Aby otrzymać dotację trzeba także złożyć wniosek wraz z biznesplanem – […]

Otwarty konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”

dzwon_318-73130

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 – ust. 4, art. 16-16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” przyjętego uchwałą nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa […]

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zakupu hali namiotowej

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.03.2017 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym […]

Konkurs PFRON: „Jesteśmy razem!”

dzwon_318-73130

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 29 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. Więcej informacji w linku poniżej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2040028.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_lubuskie&utm_medium=email&utm_campaign=27.03.2017

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

dzwon_318-73130

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 56/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów […]