Rozstrzygnięcie procedury konkurencyjności dot. prac remontowych

Rozstrzygnięcie procedury konkurencyjności

z dnia 01 września 2016 roku dotycząca prac remontowo budowlanych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji LOWES w Świebodzinie, Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności na wykonanie prac remontowo budowlanych dot. zapytania ofertowego z dnia 01 września 2016 roku dotycząca prac remontowo budowlanych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji LOWES w Świebodzinie, Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą. W ramach projektu „ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” pragnę Państwa poinformować, iż związku z upublicznieniem zapytania ofertowego oraz dostarczeniem zapytań ofertowych osobiście do potencjalnych Oferentów wpłynęły dwie oferty.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Nasz Sukces Ul. Mickiewicza 3 66-440 Skwierzyna

 

część A zamówienia  51 400 zł

 

część B zamówienia 49 000 zł

 

część C zamówienia  19890 zł

 

część D zamówienia  2270 zł

 

 1. Cech Rzemiosł i Różnych Przedsiębiorczości w Świebodzinie ul. Matejki 3

część A zamówienia 48000 zł

część B zamówienia 51 500 zł

 

 

W związku z powyższym do Wykonania zadania w zakresie prac remontowo budowlanych

wyłoniono dwóch Oferentów, którzy spełnili nasze kryterium ofertowe znajdujące się w zapytaniu ofertowym i uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

Część A zamówienia – Cech Rzemiosł  i Różnych Przedsiębiorczości w Świebodzinie ul. Matejki 3

Część B,C,D zamówienia Spółdzielnia Socjalna Nasz Sukces  Ul. Mickiewicza 3 66-440  Skwierzyna.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w procedurze.

 

 

Z poważaniem

 

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30.09.2016 r. do 06.10.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:­

 1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
 2. stowarzyszenia i porozumienia,­
 3. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,­
 4. organizacje pozarządowe,­
 5. przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,­
podmioty ekonomii społecznej,­
podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób
wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Szczegóły ogłoszenia w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb070500-iz00-08-k0116-75-uslugi-spoleczne/

KONKURS Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Szczegółowe informacje na temat konkursu w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/73-programy-aktywnej-integracji-realizowane-przez-inne-podmioty-1/

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 1 września 2016 roku

Dotyczące wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,  Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

PREFEROWANE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Zamawiający:

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”

 1. Łazienki 6,

66-400 Gorzów Wielkopolski,

woj. lubuskie

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,  Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

CPV  45400000-7 Roboty budowlane

 

CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne- sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45410000-4 tynkowanie

CPV 45431000-7Kładzenie płytek

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45442100-8  Roboty malarskie

 

Część A Roboty budowlane remontowe w Świebodzinie w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej przy ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin.

 

Część B  Roboty budowlane remontowe  w Kożuchowie w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej przy  ul. Anny Haller 1

 

Cześć C Roboty budowlane remontowe w Gorzowie Wielkopolskim  w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej 53

 

Część D Roboty budowlane remontowe w Kostrzyn nad Odra w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej przy ul. Dworca 2

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Celem zamówienia jest wykonanie prac  budowlano remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą w ramach  realizacji projektu „ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

 

ZAKRES PRAC

 

Część A Roboty budowlane w Świebodzinie w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej przy ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin.

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót  elektrycznych J.m. Ilość
1.  Montaż tablicy bezpiecznikowej z podlicznikiem Szt 1
2. Wymiana automatu schodowego klatki schodowej Szt. 1
3. Montaż opraw RN 4×18 Szt 9
4. Montaż opraw halogenowych z fotokomórką LED Szt 2
5. Demontaż instalacji elektrycznej Kpl. 1
6. Wykonanie wypustku na gniazdko Wyp. 14
7. Wykonanie wypustu na wyłącznik Wyp 11

 

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót budowlanych j.m Ilość
1. Demontaż ścianki działowej z płyt promonta z wywiezieniem gruzu m2 30
2. Demontaż drzwi Szt 4
3 Montaż drzwi  z futryną Szt 2
4. Tynkowanie i uzupełnianie tynków po demontażu scianek M2 8
5. Ułożenie płytek ściennych w WC i kuchni M2 23
6 Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą w wc i klatki schodowej. M2 12,01
7 Montaż ścianki działowej z płyt GKB impreg. Pod zabudowę i M2 19

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót malarskich j.m Ilość
1. Przygotowanie powierzchni scian pod malowanie m2 265
2. Przygotowanie powierzchni sufików pod malowanie M2 89,30
3. Dwukrotne malowanie ścian m2 265
4. Dwukrotne malowanie sufitów m2 89,30

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót hydraulicznych j.m Ilość
1. Montaż podgrzewacza wody 5,0 kW Kpl 1
2. Demontaż instalacji wod.-kan Kpl. 1
3. Wykonanie wypustu hydraulicznego na wodę do umywalki, wc i zlewozmywaka Szt. 3
4. Wykonanie wypustu odpływu do umywalki WC  i zlewozmywaka Szt. 3
Lp. Przebudowa Schodów wejściowych j.m Ilość
1 Przebudowa schodów wejściowych Kpl 1

 

 

Część B  Roboty budowlane  w Kożuchowie w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej przy  ul. Anny Haller 1

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót. Jednostka. Ilość.
1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 M2 2,59
2 Wyrównanie tynków na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; M2 62
3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach M2 65,27
4 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych M2 229,19
5 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie m 55,29
6 Gruntowanie podłoży pod malowanie – powierzchnie pionowe M2 294,46
7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem294,46 M2 294,56
8 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy M2 1,812
9 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 M2 10,295
10 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi M3 0,515
11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,515
12 Obsadzenie parapetów zewnętrznych w ścianach z cegieł szt 5
13 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane na ościeżach M2 29
14 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło- żu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej M2 29
15 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Szt. 29
16 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych M3 5
17 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi M3 0,37
18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,37
19 Ułożenie nadproży prefabrykowanych M 0,37
20 Ościeżnice drzwiowe Szt. 4,8
21 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone M2 5
22 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane na ościeżach M2 5
23 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 – 101 M2 25
24 Wykonanie napraw podłogi drewnianej M2 8,12
25 Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa M2 65,27
26 Posadzka z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi M2 65,27
27 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek M2 28,84
28 Usunięcie z budynku gruzu i ziem M3 0,577
29 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,577
30 Wyrównanie tynków na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa MP75 M2 23,30
31 Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet M2 5,030
32 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie M2 10,800
33 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20×20 cm na klej metodą kombinowaną M2 26,810
34 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30×30 cm układane na klej metodą kombinowaną M2 5,030
35 Demontaż umywalki Kpl. 1
36 Demontaż ustępu z miską fajansową Kpl. 1
37 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm Szt. 1
38 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm Szt. 1
39 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm Szt. 3
40 Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm Szt. 1
41 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych Szt. 1
42 Montaż ustępów pojedynczych dla niepeł- nosprawnych Kpl. 1
43 Montaż umywalek dla niepełnosprawnych Szt. 1
44 Demontaż/montaż schodów drewnianych – sosna z lakierowaniem- 18 stopni ,balustrady 8mb Kpl. 1
45 Montaż – próg Szt. 5

 

Cześć C Roboty budowlane  w Gorzowie Wielkopolskim  w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej 53

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót. Jednostka miary Ilość.
1. Przygotowanie i malowanie ścian m2 800
2. Przygotowanie i malowanie sufitów. m2 340
3. Układanie  wykładziny  dywanowej. m2 70

 

 

 

 

Część D Roboty budowlane  w Kostrzyn nad Odra w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w  Kostrzyn nad Odrą   ul. Dworca 2

 

Lp Nazwa Wykonywanych robót Jednostka miary Ilość
1 Przygotowanie i malowanie ścian M2 400

 

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia : Przewidywany termin realizacji zamówienia do sierpnia 2017 roku
 1. Miejsce:

Świebodzin 66-200, ul. Okrężna 4

Gorzów Wielkopolski  66-400   ul. Przemysłowa 53,

Kostrzyn nad Odrą ul. Dworca 2

Kożuchów, ul. Anny Haller 1

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 4. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.
 5. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przedstawić :
 1. Pisemną ofertę na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Aktualny odpis z KRS lub właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika- pełnomocnictwo w oryginale lub kopie podświadomą za zgodnością z oryginałem,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ora o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału z postępowania.(załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.( załącznik nr 3)

 

 

 1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu
 1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana  będzie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 5
 2. Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie odrzucenie oferty
 3. W przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wyjaśnień.
 4. W przypadku podania innej ceny w ofercie, a innej ceny w kosztorysie lub innych dokumentach- Zamawiający przyjmie za cenę ofertową podaną w formularzu oferty.
 1. Kryterium oceny oferty: Opis kryteriów
 2. Preferowani będą wykonawcy, którzy wykonają usługę wykazaną w pkt 2 niniejszego zapytania, proponując  najniższą cenę 60 % oraz najdłuższy okres gwarancji  20 % oraz  podmioty ekonomii społecznej 20 % – zastosowanie klauzuli społecznej

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń.

 

 1. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom: Ocena będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia” / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

Lp. Kryterium Waga Punktacja
1. Cena oferty (brutto) 60 % 1%-1 pkt
2. Udzielona Gwarancja 20 % 1%-1 pkt

 

3 Klauzula społeczna 20% 1%-1 pkt
  Razem:  

100%

 

100 pkt

 

 

Liczba punktów w kryterium „cena oferty (brutto)” zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Cena brutto oferty najtańszej (zł)

C = Liczba punktów za cenę oferty = ––––––––––––––––––––––––––    x  60

Cena brutto oferty ocenianej (zł)

 1. b) Liczba punktów w kryterium „udzielona gwarancja” zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Gwarancja ofert badanej  (miesiące)

G=Liczba punktów za cenę oferty = ––––––––––––––––––––––––––           x 20

Gwarancja oferty z największą liczbą jednostkową   (miesiące)

 1. c) Zapytanie ofertowe skierowane po podmiotów ekonomii społecznej

Punkty za kryterium „ klauzuli społecznej”  zostaną przyznane w następujący sposób

Oferta, która będzie spełniała kryterium klauzuli społecznej otrzyma 20 pkt

Oferta, która nie będzie spełniała kryterium klauzuli społecznej  otrzyma 0 pkt

 

 

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez  podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru S= C+G+ KS

S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach

C- oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę 1%-1pkt.

G – oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji 1%-1 pkt

KS – oznacza liczbę punktów uzyskanych za klauzulę społeczną

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę zsumowanych punktów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty/ termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2016 r. do godziny 12.00 w południe.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
 3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w: siedzibie Zamawiającego: Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 53,  z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe  Z dnia 1 września 2016 roku dotyczące wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Świebodzinie
 5. Nie otwierać do 15 września 2016 r. do godziny 12.00”.
 6. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosowanego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Niniejsze zapytanie jest również dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lowes.lubuskie.org.pl
 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.
 11. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z zapytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie drogą mailową. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania oferty.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 1.  Określenie warunków zmian umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość nie podpisania umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania ww. projektu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
 4. Zgodnie z pkt. 15 Rozdziału 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W tym przypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 

 

 

 1. Wymagania ogólne

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo projektu na wszystkich materiałach, zaświadczeniach oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących realizowanych zadania w sposób określony Rozporządzeniem Rady 1159/2000/WE i opracowanymi na jego podstawie wytycznymi.
 2. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia
 3. Zaleca się, aby wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne  do przygotowania oferty.
 4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym z obowiązującymi normami, sztuką budowalną, przepisami BHP, ppoż.
 5. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia , oraz spełnienia funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
 6. Wykonawca zapewni warunki realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie zobowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy..
 7. Zamawiający dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji części zamówienia.
 8. Rozliczenie między zamawiającym a przyszłym wykonawcą nastąpi po dostarczeniu złożeniu faktury z terminem płatności do 30 dni.

 

 1. Odrzucenie wykonawcy
 2. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
 3. a) W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 4. b) W przypadku niespełnienia warunków udziału;
 5. c) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 6. d) W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitało

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

……………………………………

Data, miejscowość

 

Nazwa Wykonawcy:………………..

Adres Wykonawcy:…………………………………………………

Kraj:………………………………………………………………………

NIP:…………………………………………………………………….

numer telefonu i faksu Wykonawcy ………

adres e – mail Wykonawcy……………

adres strony www. Wykonawcy……………

Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do kontaktów:

Imię i nazwisko……………………………tel./fax….……………………………

Adres………………………………………………………………………………

Przedstawiciel/e Wykonawcy, uprawniony/eni do podpisania umowy:

Imię i nazwisko…………………………….tel./fax………………………………

Adres………………………………………………………………………………

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 01 września 2016 roku realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie zadań remontowo-budowlanych, pomieszczeń znajdujących się przy ul. Okrężnej 4 w Świebodzinie, w Kożuchowie przy ul. Anny Haller, w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Przemysłowa 53 oraz w Kostrzynie nad Odr ul. Dworcowa.

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach.

 

 1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

 

CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

 

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :…. miesięcy na roboty remontowo budowlane

CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :    …. miesięcy na roboty remontowo budowlane

CZĘŚĆ C ZAMÓWIENIA

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na : ……            miesięcy na roboty remontowo budowlane

CZĘŚĆ D ZAMÓWIENIA

 

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :….   miesięcy na roboty  remontowo budowlane

Wykonawca oświadcza że,

 

 1. Spełnia warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym Z dnia 1 września 2016 roku

Dotyczące wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,  Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 1. Zapoznał się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, zobowiązuje się on do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas    wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

……………………………………                                                                                             ………………………………………………

Miejsce i data

(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

 

Nazwa Wykonawcy:

 

…………………………………………………………………………….………………………………………………

Adres Wykonawcy:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że:

– posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

– posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

– posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

– w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,

– Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne,

– Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia.

 

……………………………………                                                                                             ………………………………………………

Miejsce i data

(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o  braku powiązań z Zamawiającym

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………..……………..……………………

oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

………………., dnia……………………..    …………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis Wykonawcy

 

 

 

 

                                                                              

 

 

WIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………..……………..……………………

oświadczam, że jako Zamawiający nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………., dnia……………………..               ………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

 

Zapytanie ofertowe dot. wykonania prac remontowych

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Z dnia 1 września 2016 roku

Dotyczące wykonania prac remontowo budowlanych  pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomieszczeń Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji  Społecznej LOWES w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

PREFEROWANE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Zamawiający:

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”

 1. Łazienki 6,

66-400 Gorzów Wielkopolski,

woj. lubuskie

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie prac remontowo budowlanych  pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomieszczeń Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji  Społecznej LOWES w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

CPV  45400000-7 Roboty budowlane

 

CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne- sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45410000-4 tynkowanie

CPV 45431000-7Kładzenie płytek

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45442100-8  Roboty malarskie

 

Część A Prace remontowo budowlane  w Świebodzinie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS przy ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin.

 

Część B  Prace remontowo budowlane   w Kożuchowie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kożuchowie przy  ul. Anny Haller 1

 

Cześć C Prace remontowo budowlane w Gorzowie Wielkopolskim  w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej 53

 

Część D Prace remontowo budowlane w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kostrzyn nad Odra  przy ul. Dworca 2

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Celem zamówienia jest wykonanie prac  remontowo budowlanych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim, oraz Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWES  w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą w ramach  realizacji projektu „ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

 

ZAKRES PRAC

 

część A Prace remontowo budowlane  w Świebodzinie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS przy ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin.

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót  elektrycznych J.m. Ilość
1.  Montaż tablicy bezpiecznikowej z podlicznikiem Szt 1
2. Wymiana automatu schodowego klatki schodowej Szt. 1
3. Montaż opraw RN 4×18 Szt 9
4. Montaż opraw halogenowych z fotokomórką LED Szt 2
5. Demontaż instalacji elektrycznej Kpl. 1
6. Wykonanie wypustku na gniazdko Wyp. 14
7. Wykonanie wypustu na wyłącznik Wyp 11

 

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót budowlanych j.m Ilość
1. Demontaż ścianki działowej z płyt promonta z wywiezieniem gruzu m2 30
2. Demontaż drzwi Szt 4
3 Montaż drzwi  z futryną Szt 2
4. Tynkowanie i uzupełnianie tynków po demontażu scianek M2 8
5. Ułożenie płytek ściennych w WC i kuchni M2 23
6 Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą w wc i klatki schodowej. M2 12,01
7 Montaż ścianki działowej z płyt GKB impreg. Pod zabudowę i M2 19

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót malarskich j.m Ilość
1. Przygotowanie powierzchni scian pod malowanie m2 265
2. Przygotowanie powierzchni sufików pod malowanie M2 89,30
3. Dwukrotne malowanie ścian m2 265
4. Dwukrotne malowanie sufitów m2 89,30

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót hydraulicznych j.m Ilość
1. Montaż podgrzewacza wody 5,0 kW Kpl 1
2. Demontaż instalacji wod.-kan Kpl. 1
3. Wykonanie wypustu hydraulicznego na wodę do umywalki, wc i zlewozmywaka Szt. 3
4. Wykonanie wypustu odpływu do umywalki WC  i zlewozmywaka Szt. 3
Lp. Przebudowa Schodów wejściowych j.m Ilość
1 Przebudowa schodów wejściowych Kpl 1

 

Część B  Prace remontowo budowlane   w Kożuchowie w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kożuchowie przy  ul. Anny Haller 1

 

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót. Jednostka. Ilość.
1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 M 295
2 Wyrównanie tynków na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; M2 62
3 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach M2 65,27
4 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych M2 229,19
5 Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie m 55,29
6 Gruntowanie podłoży pod malowanie – powierzchnie pionowe M2 294,46
7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem294,46 M2 294,56
8 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy M2 1,812
9 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 M2 10,295
10 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi M3 0,515
11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,515
12 Obsadzenie parapetów zewnętrznych w ścianach z cegieł szt 5
13 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane na ościeżach M2 29
14 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło- żu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej M2 29
15 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło- żu – ościeża o szer. do 15 cm m2 29
16 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Szt. 5
17 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych M3 0,37
18 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi M3 0,37
19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,37
20 Ułożenie nadproży prefabrykowanych M 4,8
21 Ościeżnice drzwiowe Szt. 5
22 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone M2 5
23 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane na ościeżach M2 25
24 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 – 101 M2 8,12
25 Wykonanie napraw podłogi drewnianej M2 65,27
26 Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa M2 65,27
27 Posadzka z paneli podłogowych z listwami przypodłogowymi M2 65,27
28 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek M2 28,84
29 Usunięcie z budynku gruzu i ziem M3 0,577
30 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km M3 0,577
31 Wyrównanie tynków na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa MP75 M2 23,30
32 Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet M2 5,030
33 Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie M2 10,800
34 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20×20 cm na klej metodą kombinowaną M2 26,810
35 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30×30 cm układane na klej metodą kombinowaną M2 5,030
36 Demontaż umywalki Kpl. 1
37 Demontaż ustępu z miską fajansową Kpl. 1
38 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm Szt. 1
39 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm Szt. 1
40 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm Szt. 3
41 Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm Szt. 1
42 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych Szt. 1
43 Montaż ustępów pojedynczych dla niepeł- nosprawnych Kpl. 1
44 Montaż umywalek dla niepełnosprawnych Szt. 1
45 Demontaż/montaż schodów drewnianych – sosna z lakierowaniem- 18 stopni ,balustrady 8mb Kpl. 1
46 Montaż – próg Szt. 5

/’

ześć C Prace remontowo budowlane w Gorzowie Wielkopolskim  w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej 53

 

Lp. Nazwa wykonywanych robót. Jednostka miary Ilość.
1. Przygotowanie i malowanie ścian m2 800
2. Przygotowanie i malowanie sufitów. m2 340
3. Układanie  wykładziny  dywanowej. m2 70

 

Część D Prace remontowo budowlane w Lokalnym Punkcie Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej LOWS  w Kostrzyn nad Odra  przy ul. Dworca 2

 

 

Lp Nazwa Wykonywanych robót Jednostka miary Ilość
1 Przygotowanie i malowanie ścian M2 400

 

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia : Przewidywany termin realizacji zamówienia do  30 sierpnia 2017 roku
 1. Miejsce:

Świebodzin 66-200, ul. Okrężna 3

Gorzów Wielkopolski  66-400   ul. Przemysłowa 53,

Kostrzyn nad Odrą ul. Dworca 2

Kożuchów, ul. Anny Haller 1

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 4. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.
 5. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przedstawić :
 1. Pisemną ofertę na formularzy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Aktualny odpis z KRS lub właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika- pełnomocnictwo w oryginale lub kopie podświadomą za zgodnością z oryginałem,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ora o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału z postępowania.(załącznik nr 2)
 4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.( załącznik nr 3)

 

 

 1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu
 1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana  będzie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 5
 2. Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie odrzucenie oferty
 3. W przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wyjaśnień.
 4. W przypadku podania innej ceny w ofercie, a innej ceny w kosztorysie lub innych dokumentach- Zamawiający przyjmie za cenę ofertową podaną w formularzu oferty.
 1. Kryterium oceny oferty: Opis kryteriów
 2. Preferowani będą wykonawcy, którzy wykonają usługę wykazaną w pkt 2 niniejszego zapytania, proponując  najniższą cenę 60 % oraz najdłuższy okres gwarancji  20 % oraz  jest podmiotem ekonomii społecznej 20 % – zastosowanie klauzuli społecznej

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń.

 

 1. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom: Ocena będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia” / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

Lp. Kryterium Waga Punktacja
1. Cena oferty (brutto) 60 % 1%-1 pkt
2. Udzielona Gwarancja 20 % 1%-1 pkt

 

3 Klauzula społeczna 20% 1%-1 pkt
  Razem:  

100%

 

100 pkt

 

 

Liczba punktów w kryterium „cena oferty (brutto)” zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Cena brutto oferty najtańszej (zł)

C = Liczba punktów za cenę oferty = ––––––––––––––––––––––––––    x  60

Cena brutto oferty ocenianej (zł)

 1. b) Liczba punktów w kryterium „udzielona gwarancja” zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Gwarancja ofert badanej  (miesiące)

G=Liczba punktów za cenę oferty = ––––––––––––––––––––––––––           x 20

Gwarancja oferty z największą liczbą jednostkową   (miesiące)

 1. c) Zapytanie ofertowe skierowane po podmiotów ekonomii społecznej

Punkty za kryterium „ klauzuli społecznej”  zostaną przyznane w następujący sposób

Oferta, która będzie spełniała kryterium klauzuli społecznej otrzyma 20 pkt

Oferta, która nie będzie spełniała kryterium klauzuli społecznej  otrzyma 0 pkt

 

 

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez  podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru S= C+G+ KS

S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach

C- oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę 1%-1pkt.

G – oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji 1%-1 pkt

KS – oznacza liczbę punktów uzyskanych za klauzulę społeczną

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę zsumowanych punktów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty/ termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2016 r. do godziny 12.00 w południe.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
 3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w: siedzibie Zamawiającego: Gorzów Wlkp., ul. Przemysłowa 53,  z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe  Z dnia 1 września 2016 roku dotyczące wykonanie prac remontowo budowlanych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomieszczeń Lokalnych Punktów Ekonomizacji i  Inkubacji Społecznej LOWES w Świebodzinie, Kożuchowie oraz Kostrzyn nad Odrą.
 5. Nie otwierać do 15 września 2016 r. do godziny 12.00”.
 6. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosowanego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych.
 9. Niniejsze zapytanie jest również dostępne na stronie internetowej Zamawiającego lowes.lubuskie.org.pl
 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.
 11. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z zapytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie drogą mailową. Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania oferty.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 1.  Określenie warunków zmian umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość nie podpisania umowy w przypadku nie otrzymania dofinansowania ww. projektu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, zmiany warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności w przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
 4. Zgodnie z pkt. 15 Rozdziału 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W tym przypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 

 

 

 1. Wymagania ogólne

 

 

 1. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia
 2. Mile widziane aby wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne  do przygotowania oferty.

 

 1. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia , oraz spełnienia funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
 2. Wykonawca zapewni warunki realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie zobowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy..
 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.
 4. Rozliczenie między zamawiającym a przyszłym wykonawcą nastąpi po dostarczeniu złożeniu faktury z terminem płatności do 7 dni

 

 1. Odrzucenie wykonawcy
 2. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
 3. a) W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 4. b) W przypadku niespełnienia warunków udziału;
 5. c) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 6. d) W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitało

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

……………………………………

Data, miejscowość

 

Nazwa Wykonawcy:………………..

Adres Wykonawcy:…………………………………………………

Kraj:………………………………………………………………………

NIP:…………………………………………………………………….

numer telefonu i faksu Wykonawcy ………

adres e – mail Wykonawcy……………

adres strony www. Wykonawcy……………

Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do kontaktów:

Imię i nazwisko……………………………tel./fax….……………………………

Adres………………………………………………………………………………

Przedstawiciel/e Wykonawcy, uprawniony/eni do podpisania umowy:

Imię i nazwisko…………………………….tel./fax………………………………

Adres………………………………………………………………………………

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 01 września 2016 roku realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie prac  remontowo-budowlanych,pomieszczeń  LOWES w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalnych Punktów Ekonomizacji i Inkubacji  LOWES w Świebodzinie, w Kożuchowie  oraz w Kostrzynie nad Odr ul. Dworcowa.

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach.

 

 1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

 

CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

 

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :…. miesięcy na prace remontowo budowlane

CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :    …. miesięcy na prace remontowo budowlane

CZĘŚĆ C ZAMÓWIENIA

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na : ……            miesięcy na prace  remontowo budowlane

CZĘŚĆ D ZAMÓWIENIA

 

Brutto ( wraz z podatkiem VAT ) w wysokości ………………………………….. zł

 

Słownie złotych ………………………………………………………………..

 

Oferujemy udzielenie gwarancji od terminu odbioru końcowego na :….   miesięcy na prace remontowo budowlane

Wykonawca oświadcza że,

 

 1. Spełnia warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym Z dnia 1 września 2016 roku

Dotyczące wykonanie prac budowlanych remontowych pomieszczeń Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,  Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej/Lokalny Punkt Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej w Świebodzinie,  Kożuchowie oraz Kostrzynie nad Odrą.

 1. Zapoznał się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, zobowiązuje się on do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas    wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

……………………………………                                                                                             ………………………………………………

Miejsce i data

(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

 

Nazwa Wykonawcy:

 

…………………………………………………………………………….………………………………………………

Adres Wykonawcy:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że:

– posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

– posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

– posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

– w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości,

– Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne,

– Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia.

 

……………………………………                                                                                             ………………………………………………

Miejsce i data

(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o  braku powiązań z Zamawiającym

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………..……………..……………………

oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

………………., dnia……………………..    …………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis Wykonawcy

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

 

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………..……………..……………………

oświadczam, że jako Zamawiający nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Wykonawcą. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego       lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                    i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………., dnia……………………..               ………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

 

Zapytanie Ofertowe skierowane do PES – rozstrzygnięcie

Gorzów Wielkopolski, 26.08.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 17.08.2016 roku – usługa cateringowa, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano trzy oferty od:

– Spółdzielnia Socjalna „Nasz sukces”

– Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „Pomoc”

– Fundacja Kota Dziwaka,

W związku z powyższym, iż Fundacja Kota Dziwaka spełnia wymagania, przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i dokonaliśmy wyboru oferty wykonawcy Fundacja Kota Dziwaka, ul. Gwiaździsta 12/91, Gorzów Wlkp. 66-400.

 

Lista Rankingowa KOW

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16

 

 

LISTA RANKINGOWA KOW 1

 

 

 

LP.

 

 

NR WNIOSKU

 

 

ŚREDNIA PKT

 

 

KWOTA WNIOSKOWANA

 

 

KWOTA PRZYZNANA

WSPARCIE POMOSTOWE

PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO/ NIE DOTYCZY

 

1

 

1/LOWES/D/2016

 

 

120,00

 

120 000,00 ZŁ  

120 000,00 ZŁ

 

 

 

PRZYZNANO

 

2 2/LOWES/D/2016 114,00 23 360,00 ZŁ 23 360,00 ZŁ  

 

 

PRZYZNANO

 

 

 

Zapytanie Ofertowe skierowane do PES

Gorzów Wlkp. 17-08-2016 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE
skierowane do podmiotów ekonomii społecznej  

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe ma na celu:

Zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanych dalej „Wykonawcami”), na świadczenie usługi cateringowej dla beneficjentów ostatecznych projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert są przedstawione w dalszych punktach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

1) tylko podmioty ekonomii społecznej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

I ZAMAWIAJĄCY: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, www.lowes.lubuskie.org.pl, mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl, osoba do kontaktu: Andrzej Waszkiewicz tel. 95 738 00 61.

Kod CPV: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie cateringu dla uczestników animacji i inkubacji w ramach projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia realizacji podwykonawcom przedmiotu  zamówienia.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w określonych poniżej okresach:

– 2016 r. – 4 miesiące (od września do grudnia włącznie),

– 2017 r. – 12 miesięcy,

– 2018 r. – 8 miesięcy (od stycznia do sierpnia włącznie).

W związku z faktem, iż na poszczególnych etapach realizacji projektu liczba jego beneficjentów ulega zmianom, nie ma możliwości określenia szczegółowej liczby zestawów cateringowych na dzień (przyjmuje się ilość średnią tj. 12 zestawów). Wobec powyższego oferent przedkłada ofertę skalkulowaną według kryterium: cena pakietu. Harmonogram oraz liczba pakietów będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą.

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

 • Oferent zapewnia catering w formie suchego prowiantu według kalkulacji „na pakiet”, który zawiera minimum:

– Kanapka (wegetariańska/mięsna)/ bułka słodka (lub ciasto)/ owoc (np. jabłko, banan, gruszka, brzoskwinia) – kalkulacja pakiet na osobę.

*** Pakiet podstawowy.

Do ceny pakietu należy doliczyć koszt zakupu ciastek (typu Delicje lub równoważne: opakowanie 290 g, typu Wafle familijne lub równoważne – różne smaki op. 180 g, Ciasteczka –  typu Łakotki z cukrem lub równoważne- opakowanie 150 g, Paluszki słone – typu Beskidzkie lub równoważne –  opakowanie 200g. (KOD CPV 15820000-2)).

– Do ceny pakietu należy doliczyć zakup kawy, herbaty, mleka, cukru, wody oraz soków zgodnie z poniższą specyfikacją:

Kawa naturalna, opakowanie 500 g (do wyboru marki: „Jacobs Kronung”, „Maxwell House” lub równorzędne) 15861000-1
Kawa rozpuszczalna, opakowanie  200g (do wyboru marki „Jacobs Kronung” , „Jacobs Velvet”., „Nescafe” lub inne równorzędne). 15861000-1
Herbata ekspresowa czarna op. min. 50 szt. (do wyboru marki „Dilmah”, „Lipton” lub równorzędne). 15863200-7
Woda mineralna gazowana, poj. 0,5 l. (do  wyboru marki: „Ustronianka”,  „Cisowianka” lub równorzędne). 15981200-0
Woda mineralna niegazowana, poj., 0,5 l. (do wyboru marki: „Ustronianka”, „Cisowianka” lub równorzędne). 15981000-8
Sok jabłkowy 100%, poj. 1 l. (do wyboru marki: „Tymbark”, „Hortex” lub równorzędne).   Sok pomarańczowy 100%, poj. 1 l. (do wyboru marki: „Tymbark”, „Hortex” lub równorzędne). 15321000-4
Cukier biały kryształ – opakowanie 1 kg 15831200-4

 

 • Oferent zapewnia własny transport i dowóz cateringu zgodnie z wymaganiami sanitarnymi o ustalonej godzinie na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. Dowóz zapewniony zostanie do następujących punktów:

– siedziby Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 53,
– Lokalnych ośrodków ekonomizacji i inkubacji społecznej, minimum raz w miesiącu:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,

– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,

– w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 4,

– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

3) Oferent zapewnia opakowania zgodnie z wymaganiami pakietów.

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

2) przygotowywania zestawów w dniu świadczenia usługi.

3) przygotowywania zestawów na bazie produktów wysokiej jakości (świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych).

Okres współpracy zostanie określony w umowie i będzie obejmować okres od września 2016 roku do końca sierpnia 2018 roku. Zakłada się, iż usług realizowana będzie codziennie (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), szczegółowe terminy oraz liczba pakietów będą ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem dostaw ustalanym z Zamawiającym. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów w zależności od harmonogramu realizacji projektu.

Przy kalkulacji ceny „na pakiet” należy uwzględnić następujące dane:

– całkowita liczba uczestników projektu to 790 osób.

– średnia  liczba paktów dziennie to 12 szt.

DOKUMENTY JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ

 1. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 formularz ofertowy).
  2. Oświadczenie o braku powiązań dotyczących zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. (załącznik nr 2)
  5. Wzór umowy (załącznik nr 3),

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

 1. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zamówienia spośród ofert ważnych, ocenionych w oparciu o następujące kryteria:

Lp.      Kryterium       Waga   Punktacja

 1. Cena za pakiet (brutto) 60 % 1 – 60 pkt.
 2. Minimalna ilość produktów w ofercie (szt.) 40% 1-40 pkt.

 

 1. a) Liczba punktów w kryterium „cena oferty” zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cena brutto (za pakiet) oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = ––––––––––––––––––––––––––    x 100 x 60 %

Cena brutto (za pakiet) oferty ocenianej (zł)

 1. b) Minimalna ilość produktów na pakiet zawarta w przedłożonej ofercie:

Ilość produktów w pakiecie podstawowym w ofercie oferującej największą ilość  (szt.)

Liczba punktów za cenę oferty = ––––––––––––––––––––––––––    x 100 x 40 %

Ilość produktów w pakiecie podstawowym ofercie badanej   (szt.)

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

– Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp./ praca w terenie objętym projektem

– Lokalne ośrodki ekonomizacji i inkubacji społecznej:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,

– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,

– w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 4,

– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

– Od: wrzesień 2016.

 1. Miejsce, sposób składania ofert: oferty należy dostarczyć osobiście  lub pocztą na adres:

Siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wlkp. lub drogą elektroniczną biuro@lowes.lubuskie.org.pl , www.lowes.lubuskie.org.pl

osoba do kontaktu: Andrzej Waszkiewicz tel. 95 738 00 61.

VII. Termin składania ofert: do dnia 25-08-2016 roku, do godziny 14.00.

VIII.   Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

VIII.1. W postępowaniu mogą wziąć udział tylko wykonawcy należący do podmiotów prawnych ekonomii społecznej.

VIII.2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

VIII.3. Ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia” / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach .

VIII.4. Wykonawca nie spełniający warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku do wykluczenia w postępowaniu:
 2. a) w celu wykazania braku do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 2
 3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1) do niniejszego zaproszenia do składania ofert i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową.

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

– W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
– W przypadku niespełnienia warunków udziału;
– W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
– W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Załączniki:

1.załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

 1. załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań dotyczących zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
 2. załącznik nr 3 – Wzór umowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Oferta na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na: na świadczenie usługi cateringowej (typu suchy prowiant) dla beneficjentów projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Dane kontaktowe  
Nazwa firmy/imię i nazwisko  
Adres firmy/ Adres zamieszkania  
Telefon  
E-mail  
REGON   NIP  

 

 1. Oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zgodnie z wymogami w nim zawartymi za cenę brutto _____ zł. za 1 pakiet (słownie: ………………………………….….. zł. brutto),
 2. Liczba i rodzaj produktów określonych w ofercie:

Pakiet podstawowy  (określić produkty):

– kanapka (mięsna lub wegetariańska)

– sałatka (sałatka w osobnym opakowaniu/na osobę)

– bułka słodka lub ciasto

– owoc

Ilość produktów w sztukach: 4 szt.
Oświadczam, iż reprezentuję Podmiot Ekonomii Społecznej: Tak/Nie
***niepotrzebne skreślić

 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w wymaganym (ustalonym w toku realizacji) terminie.
 2. Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu pomnożona razy ilość pakietów ustalonych uprzednio z Zamawiającym zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
 4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

…………………………….                                         ………………………………………..

(miejsce, data)                                                  (podpis Wykonawcy lub przedstawiciela

upoważnionego do reprezentacji)

 

 

Załącznik nr 2

…………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)

 

……………………………………………     (dane adresowe)

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie wykonawcy usługi cateringowej (typu suchy prowiant) dla beneficjentów projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Niniejszym oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:

 • nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono mojej upadłości,
 • nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia,
 • nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
  lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………………………………………….
(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji)

 

 

……………………………………………………
(miejsce, data)

 

 

 

Załącznik nr 3

Umowa nr………………

 

w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

zawarta w dniu 31.08.2016 r. w Gorzowie Wlkp., pomiędzy:

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-286-06-41,

reprezentowane przez: Pana Gracjana Pawlaka – Prezesa.

zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą”

a

……………………………………………. NIP: …………..
reprezentowane przez: …………………………………………..

zwaną w dalszej części „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

 • 1
 1. Zleceniodawca oświadcza, iż niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

 • 2
 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zapewnieniu cateringu typu suchy prowiant dla beneficjentów projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ilości i dniach ustalonych z Zamawiającym w toku realizacji zadania.

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
  – Przygotowanie pakietów zawierających produkty co do których podjęto uprzednio ustalenia z zamawiającym,
  – zapewnienie transportu i dowozu cateringu zgodnie z wymaganiami sanitarnymi o ustalonej godzinie na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

– zapewnienie opakowania zgodnie z wymaganiami menu.

 

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

– Świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych,

– przygotowywania zestawów w dniu świadczenia usługi,

– przygotowywania zestawów na bazie produktów wysokiej jakości (świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych).

 

 • 3

Miejscem realizacji działania będzie siedziba Lubuskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. (ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.) oraz Lokalnych ośrodkach ekonomizacji i inkubacji społecznej:

– w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1,

– w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 7,

– w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 4,

– w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2.

 

 

 • 4

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania zadania w terminie od dnia 01-09-2016r. do  końca sierpnia 2018r.

 

 • 5
 1. Za wykonanie umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości …………….. zł za pakiet (słownie: ……………………),
 2. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 obejmuje koszt dojazdu na miejsce wykonywania usługi oraz koszt produktów niezbędnych do wykonania zlecenia.

 

 1. Pierwsza płatność na podstawie niniejszej umowy nastąpi do dnia 31.12.2016 r. tzn. za cztery miesiące usługi cateringowej. W latach 2017 (12 miesięcy) oraz 2018 ( 8 miesięcy) Zleceniodawca regulować będzie wynagrodzenie w systemie comiesięcznym. Zleceniobiorca wystawia fakturę (rachunek) każdego ostatniego dnia miesiąca po zrealizowaniu zadania. Płatność następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury/rachunku przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy.
 2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie umowy finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, przyznanych na realizację projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
 4. Zleceniodawca będący współrealizatorem projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zastrzega możliwość wystąpienia opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w ust. 3 z powodu nieprzekazania środków finansowych na realizację projektu przez Instytucję Wdrażającą.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zleceniobiorca nie może żądać od Zleceniodawcy zapłaty odsetek ustawowych.
 • 6

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 31-08-2018 r.

 

 • 7
 1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy:

1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

2)  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1.
 3. W przypadku niewywiązania się z ustalonych terminów Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
 4. Zleceniodawca ma prawo potrącić z należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 

 • 8
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zleceniodawcę oraz Instytucję Wdrażającą, a także inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości realizowanego działania.
 2. Przez kontrolę należy rozumieć uprawnienie do dokonywania wszelkich czynności oraz prawo żądania przez Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy wszelkiej dokumentacji, w tym także finansowo-księgowej, będącej podstawą do rozliczenia zleconego do realizacji działania.
 3. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji działania, w toku jego realizacji lub po jego zakończeniu.

 

 • 9
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do złożenia oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do umowy.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o każdorazowej sytuacji podjęcia zatrudnienia przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić rejestr czasu pracy przy wszystkich projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 11
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Gorzowie Wlkp.

 

 • 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, a jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy.

 

  ZLECENIOBIORCA :                                                                                                                             ZLECENIODAWCA:  

 

 

Jakie dokumenty są niezbędne do ubiegania się o dotację?

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, niniejszym przedstawiamy, jakie dokumenty, będą niezbędne do skompletowania wniosku:

Bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie oceny Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu wraz z następującymi dokumentami:

1) w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo utworzonym przedsiębiorstwie społecznym:

         osoby fizyczne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby fizyczne):

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinią doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

c) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 7 do Regulaminu,

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby fizycznej tworzącej nowe przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 27 do Regulaminu,

         osoby prawne (nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne tworzone przez osoby prawne):

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinia doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

c) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku prac – Załącznik nr 7 do Regulaminu,

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 28 do Regulaminu,

2) w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym:

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinia doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 7 do Regulaminu

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 9 do Regulaminu,

f) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską – Załącznikiem nr 10 do Regulaminu,

g) oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – Załącznik nr 11 do Regulaminu albo odpowiednio

h) Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – Załącznik nr 12 do Regulaminu,

i) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania finansowego – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu.

3) w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne:

a) potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w przypadku uczestników/czek, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy,

b) Biznesplan wspólny dla jednej inicjatywy sporządzony na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 3 do Regulaminu,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Załącznik nr 4 do Regulaminu,

d) kosztorys robót budowlano-remontowych (jeśli jest wymagany) oraz opinia doradcy indywidualnego Załącznik nr 5 do Regulaminu,

e) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 7 do Regulaminu

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT – Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 9 do Regulaminu,

c) oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku prac – Załącznik nr 7 do Regulaminu,

d) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu,

e) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 9 do Regulaminu,

f) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej, że osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską – Załącznik nr 10 do Regulaminu,

g) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym jest składany Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – Załącznik nr 11 do Regulaminu.

h) oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne, w którym osoba fizyczna zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne składa Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu,

i) Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne – Załącznik nr 29 do Regulaminu,

j) Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania finansowego – dokumentacja za okres od dnia powstania tego podmiotu.

* W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego grupa inicjatywna zobowiązana jest dostarczyć niezwłocznie Realizatorowi potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię wniosku o rejestrację (bądź odpowiednio o zmianę wpisu).

* Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym nowo utworzone przedsiębiorstwo społeczne niezwłocznie przedkłada następujące dokumenty:

a) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców,

b) kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS pracowników, na których udzielane jest wsparcie bezzwrotne finansowe,

c) statut i inne dokumenty, które określają i potwierdzają status przedsiębiorstwa społecznego oraz obowiązek działania w ramach przedsiębiorstwa społecznego w zakresie określonym w Biznesplanie,

d) oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego (którego wzór stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu), a w przypadku istniejącego podmiotu – o posiadaniu subkonta przeznaczonego do realizacji inwestycji w ramach wsparcia w projekcie.

STANDARD UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO W LUBUSKIM OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ETAPY UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO.

Etap I Szkolenia

Zadaniem Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w zadaniu 3 LOWES będzie przeprowadzenie godzin szkoleniowych w obszarze Biznesplan – zasady konstruowania oraz praktyczny przykład, wniosek o dotację dla PES. Szkolenia prowadzone będą przez wyodrębnionych członków Stowarzyszenia niezaangażowanych w realizację projektu, trenerów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie kierunkowe, zgodne ze Standardami LOWES i Regulaminem LOWES .; posiadające co najmniej następujące kompetencje:

– potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,

– dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego,
– potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
– potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
– potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,

– posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi,

– posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych.

Efektem końcowym będzie stworzony Biznesplan.

Etap II Przyjęcie od klienta wniosku wraz z załącznikami – ocena formalna

Klient zgłaszając się do SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partnera LOWES w celu złożenia dokumentów aplikacyjnych, zostaje włączony w proces oceny prowadzącej do decyzji o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wpłynięcie wniosku wiąże się z wpisaniem do rejestru wniosków i nadaniem kolejnego numeru ewidencyjnego.

W tej fazie pracownik SWMP wykonujący swoje zadania w ramach LOWES, zwraca uwagę na kompletność składanych dokumentów, m.in. czy wszystkie części wniosku zostały właściwie wypełnione, zgodność danych w biznesplanie z danymi we wniosku itp. Wniosek musi być uzupełniony w załączniki potwierdzające wiarygodność klienta oraz wskazujące na ekonomiczny sens planowanego przedsięwzięcia.

Następnie na podstawie Karty oceny formalnej (załącznik nr 15 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego) następuje stwierdzenie, czy wniosek odpowiada wszelkim zasadom wynikającym z Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego. W szczególności zaś, czy wnioskowana kwota nie przekracza maksymalnego możliwego do udzielenia wsparcia, czy właściwie jest wypełniony biznesplan, czy załączone są wszystkie wymagane załączniki oraz czy wnioskodawca spełnia warunki zawarte w Regulaminie. Błędy formalne w dokumentach niezbędnych do przyznania  dotacji mogą być poprawiane przez Wnioskodawcę (grupę inicjatywną, przedsiębiorstwo społeczne bądź podmiot ekonomii społecznej). O konieczności dokonania poprawy Wnioskodawca informowany jest pisemnie, lub drogą elektroniczną niezwłocznie po ich ujawnieniu.

Etap III Wywiad na temat wiarygodności Wnioskodawcy oraz wizytacja (dotyczy istniejących PES i PS)

W ramach prowadzonego wywiadu bada się następujące elementy:

– Opinia podmiotu w środowisku lokalnym;

– Status przedsiębiorstwa społecznego;

– Czy nie posiada zaległych zobowiązań wśród dostawców i odbiorców, wynikających z bieżącej działalności gospodarczej;

– Czy osoba, którą planuje się zatrudnić na nowo utworzonym stanowisku pracy spełnia przesłanki, o których mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne;

– Czy podmiot zarejestrowany jest zgodnie z przepisami prawa z siedzibą na terenie obszaru realizacji projektu przez LOWES;

– Czy podmiot nie posiada zaległości w opłacaniu składek ZUS i nie zalega z uiszczaniem podatków do urzędu skarbowego;

– Czy na podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską.

Wizytacja u klienta prowadzona przez Doradcę Biznesowego powinna odbywać się w uzgodnieniu z nim i przy jego obecności, a sprawdzane mogą być na przykład:

– lokalizacja podmiotu;

– sprawdzenie, czy wnioskodawca dysponuje sprzętem, który zawarty jest w dokumentach aplikacyjnych;

– dokumenty oraz sprawozdawczość finansowa w celu weryfikacji danych z wniosku oraz zbadania kondycji podmiotu;

– sprawdzenie stanu technicznego ewentualnego majątku mającego stanowić zabezpieczenie wnioskowanego wsparcia.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, kwestie powyższe są ujęte w oddzielnym protokole przedstawionym na posiedzeniu KOW. W celu uniknięcia powstawania dużej ilości dokumentacji formalnej, protokół z przeprowadzonej wizytacji jest ograniczony do niezbędnego minimum. Jeśli nie stwierdza się żadnych kwestii problematycznych, protokół ogranicza się lakonicznej notatki, zazwyczaj na formularzu wniosku.

Etap IV Analiza ekonomiczno-finansowa – ocena Doradców Biznesowych

Z uwagi na fakt, iż podstawowym zadaniem analizy ekonomiczno-finansowej jest odpowiedź na pytanie, czy wnioskodawca jest w stanie zapewnić trwałość projektu, zasadnicze znaczenie ma cash-flow przedsięwzięcia. Zestawienie przepływów pieniężnych są analizą wnikliwą. Jeżeli w okresie badania przepływów pieniężnych występuje, chociaż raz ujemne saldo gotówki, oznacza to, iż założenia przedsięwzięcia nie gwarantują trwałości projektu i trzeba wprowadzić zmiany powodujące wzmocnienie pozycji finansowej.

Przy dodatnich saldach gotówkowych, przystępujemy do dokonania analizy wskaźnikowej. Model analizy wskaźnikowej opiera się na czterech podstawowych grupach wskaźników:

 • rentowności

 • płynności finansowej

 • sprawności gospodarowania

 • zadłużenia

W tym momencie powstaje techniczna ocena w formie skwantyfikowanej.

Po przeprowadzonej analizie finansowej wniosku Doradca Biznesowy sporządza Opinię Doradcy Indywidualnego (załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego) oraz Punktowy Arkusz Oceny Doradcy Indywidualnego (załącznik nr 1 do Standardu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego). W Punktowym Arkuszu Oceny Doradcy Indywidualnego we wnioskach końcowych „Rekomendacje dla udzielonej dotacji” zawiera informacje dla KOW o proponowanym zabezpieczeniu i wysokości dotacji oraz wsparcia pomostowego. Podstawą ustalenia tych wartości jest złożony wniosek wraz z załącznikami, Regulamin udzielania wsparcia finansowego oraz dokonana ocena wniosku.

Etap V Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna

Komisja Oceny Wniosków jest podstawowym organem decyzyjnym LOWES. Opinie Komisji są wiążące i ostateczne. Podstawową zasadą przy doborze członków KOW jest ich różna specjalizacja. Są to eksperci odpowiednio przygotowani pod względem merytorycznym, w szczególności ds. biznesplanów, planów marketingowych i inwestycyjnych. Celem jest, aby członkowie Komisji reprezentowali możliwie różne punkty widzenia oraz, aby analizowali wnioski pod różnym kątem. W skład Komisji powoływani są uchwałą:

– Przedstawiciel Zarządu SWMP, jednocześnie pełniący funkcję Przewodniczącego KOW;

– Każdy PUP z terenu działania LOWES na prośbę Konsorcjum deleguje do pracy jednego członka merytorycznie zajmującego się problematyką oceny wniosków.

Przewodniczący KOW na każde posiedzenie KOW zaprasza co najmniej dwóch członków, związanych terytorialnie ze złożonymi Wnioskami o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego. Tak dobrana Komisja ma możliwość dokonania szerokiej oceny wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Przedmiotem oceny KOW są wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i wstępną ocenę doradcy biznesowego.

Posiedzenie Komisji odbywa się po wpłynięciu wniosków, tak, aby zachować 30 dniowy termin rozpatrzenia wniosku. Członkowie KOW są powiadamiani z wyprzedzeniem 7 dniowym o miejscu, dniu i godzinie posiedzenia. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji zapoznają się z wnioskiem wraz z załącznikami oraz wynikami przeprowadzonego wywiadu. Szczególnie istotnym elementem jest zapoznanie się z proponowanymi przez wnioskodawcę zabezpieczeniami wsparcia. W wyniku oceny Wniosek może uzyskać maksymalnie 120 punktów. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest przyznawane Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały minimum 72 punkty oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny oznaczonej cyfrą rzymską w § 6 ust. 15 Regulaminu. Członkowie Komisji, w wyniku dyskusji oraz w oparciu o Opinię Doradcy Indywidualnego, Punktowy Arkusz Oceny Doradcy Indywidualnego i Kartę Oceny Merytorycznej (załącznik nr 16 do Regulaminu bezzwrotnego wsparcia finansowego) podejmują decyzję o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego lub nieudzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów. W przypadku wystąpienia wątpliwości przy wstępnej ocenie wniosku możliwym jest zaproszenie na posiedzenie Komisji wnioskodawcy, celem udzielenia wszelkich informacji. Komisja Oceny Wniosków podejmuje nie tylko decyzję, co do przyznania lub odmowy przyznania wsparcia, ale także, co do jego wielkości. Może dowolnie zmienić wielkość wsparcia w stosunku do wnioskowanej, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca.

Każda decyzja przybiera formę spisanej decyzji/uchwały. Decyzja ta jest podstawą udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego i zawiera następujące elementy:

– nazwa wnioskującego;

– numer wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego;

– numer wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego, w przypadku, gdy takie przysługuje;

– kwota udzielonego bezzwrotnego wsparcia finansowego;

– kwota udzielonego wsparcia pomostowego, w przypadku, gdy takie przysługuje;

– okres trwania umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego;

– okres trwania umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, w przypadku, gdy takie przysługuje;

– przyjęte zabezpieczenia;

– stosunek głosów przyjętej (odrzuconej) uchwały;

– podpisy wszystkich obecnych na głosowaniu członków komisji.

Etap VI Poinformowanie wnioskodawcy o decyzji Komisji Oceny Wniosków

Po zakończeniu posiedzenia KOW, Wnioskodawca w terminie 5 dni od zakończenia oceny otrzymuje na piśmie korespondencyjnie za potwierdzeniem odbioru ( za zgodą wnioskodawcy dopuszcza się możliwość przekazania informacji drogą elektroniczną), decyzję w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wsparcia wraz z uzasadnieniem i wynikiem oceny.

Etap VII Procedura odwoławcza

Wnioskodawca, który nie zgadza się z decyzją o nieudzieleniu wsparcia finansowego ze względu na brak wymaganej liczby punktów, bądź z decyzją o nieudzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego ze względu na brak środków finansowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o podjętej decyzji, ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowną weryfikację wniosku, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień. KOW zobowiązana jest w ciągu 5 dni roboczych od dnia wniesienia wniosku o ponowną weryfikację rozpatrzyć odwołanie. Ponowna weryfikacja jest ostateczna. Po zakończeniu ponownej oceny niezwłocznie, pisemnie, korespondencyjnie, za potwierdzeniem odbioru informuje się osoby, które wniosły odwołanie o wynikach ponownej oceny Wniosku wraz z pouczeniem, że decyzja ta jest w tym zakresie wiążąca i ostateczna.

Etap VIII Przyjęcie zabezpieczeń

Jedną z możliwości zabezpieczeń są zabezpieczenia majątkowe. W takim przypadku znaczenie kluczowe mają:

– zastaw na prawach lub rzeczach;

– hipoteka ustanowiona na nieruchomości wnioskodawcy;

– blokada środków finansowych wnioskodawcy lub poręczyciela.

Ponadto obligatoryjnym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie osobowe. Tutaj kluczowe znaczenie ma poręczenie cywilnoprawne oraz weksel własny wnioskodawcy. Weksel in blanco pozwala na wpisanie dowolnej kwoty i dochodzenia od wystawcy żądanej sumy. Aby zabezpieczyć wystawcę weksla, podpisywana jest deklaracja wekslowa, że weksel wypełniony wyłącznie do kwoty wynikającej ze zobowiązań z tytułu udzielonego wsparcia. Weksel zabezpieczający wierzytelności jest bezwzględnie zwrócony klientowi w momencie rozliczenia wsparcia. Możliwym do zastosowania zabezpieczeniem jest poręczenie wniesione przez osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, fundusz poręczeń oraz osoby fizyczne. Przy przyjmowaniu tego typu zabezpieczenia od osób prawnych i osób fizycznych, sprawdzana jest wiarygodność finansowa poręczyciela np. poprzez zbadanie źródeł jego dochodów, a w przypadku osoby prawnej jej wyników finansowych. W przypadku stosowania poręczeń osób trzecich, organizowane jest spotkanie z wnioskodawcą i poręczycielami w celu przedstawienie zobowiązań wynikających z wystawianego poręczenia oraz podpisania poręczeń przez poręczycieli.

Zabezpieczeniem może być również weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa oraz akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Etap IX Podpisanie umowy

W trakcie tego samego spotkania, na którym odbyło się podpisanie poręczeń lub przyjęcie innego zabezpieczenia, następuje podpisanie Umowy bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne/umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Umowa taka w swojej treści zawiera, w szczególności:

– Kwotę wsparcia i okres obowiązywania umowy;

– Formę i transze pożyczki;

– Przyjęte prawne formy zabezpieczenia

– Zasady zwrotu pomocy;

– Zasady wprowadzania zmian do umowy

Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Egzemplarz Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest złożony w archiwizowanej dokumentacji SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partnera LOWES.

Etap X Wypłacenie wsparcia

Dotacja wypłacana jest w transzach na rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) I transza, w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana jest po podpisaniu Umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne oraz wniesieniu zabezpieczenia;

b) II transza, w maksymalnej wysokości 20% kwoty dotacji, po rozliczeniu minimum 75% otrzymanej I transzy, zatwierdzeniu Zestawienia poniesionych wydatków zgodnie z Biznesplanem (Załącznik nr 3 do Umowy) oraz pozytywnym wyniku przeprowadzonej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej kontroli, w kwocie pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż pozostała część kwoty.

Wsparcie pomostowe wypłacane jest również na rachunek bankowy wskazany w Umowie, a przyznane jest miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania. Podstawowe wsparcie pomostowe – wypłacane jest przez okres maksymalnie sześć miesięcy, wydłużone wsparcie pomostowe – może być wypłacane od siódmego do dwunastego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że okres trwałości wynosi w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej.

Wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego następuje pod warunkiem rozliczenia otrzymanych wcześniej transz. Wypłacanie wsparcia w takich formach pozwala w razie niewłaściwego wykorzystania pomocy wstrzymać kolejne wypłaty, zmniejszając w ten sposób ryzyko strat do minimum.

Etap XI Archiwizacja dokumentacji

SWMP jest przygotowane na wszelkiego rodzaju kontrole dokumentacji dotyczącej LOWES. W związku z tym wszystkie decyzje Komisji Oceny Wniosków oraz dokumentacja związana z realizacją finansowania są udokumentowane w możliwie pełny sposób. Każdy wniosek jest archiwizowany w oddzielnej teczce.

Teczka zawiera między innymi:

– wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, w tym biznesplan.

– wyniki przeprowadzonej analizy finansowej, wraz z analizą przepływów pieniężnych i wyliczeniami wskaźników oraz metodą oceny, podpisane przez osobę dokonującą oceny;

– notatkę na temat przeprowadzonego wywiadu odnośnie wiarygodności finansowej wnioskodawcy;

– podpisaną przez klienta umowę o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne/umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;

– poręczenia wystawione przez osoby trzecie za zobowiązanie klienta;

– kserokopię weksla in blanco klienta wraz z ewentualną deklaracją;

– wyniki monitoringu oraz inne dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa.

Etap XII Monitoring projektu

Monitoring prowadzony jest przez SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partnera LOWES przez cały okres realizacji zadania. Badana jest prawidłowość wykonania Umowy, w tym w szczególności sytuacja finansowa oraz trwałość i poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym. SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partner LOWES ma możliwość wypowiedzenia umowy o udzielenie wsparcia w momencie stwierdzenia uchybień w realizacji założeń dokumentacji aplikacyjnej, dlatego też monitoring ma za zadanie stymulować przedsiębiorstwo do należytego wykorzystywania środków uzyskanych z dotacji.

Monitoring odbywa się w okresie, co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego miejsca pracy, o ile ten termin nie jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. W przypadku wsparcia pomostowego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące ( nie prowadzi się w przypadku comiesięcznego rozliczenia udzielonego wsparcia). Weryfikowane jest spełnienie warunków Umowy, w tym w szczególności:

– potwierdzenie dokonania zakupu towarów i usług;

– fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo społeczne oraz utrzymanie nowych miejsc pracy przez minimum 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

– forma prawna;

– wykorzystanie przez przedsiębiorstwo społeczne zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym zatwierdzonym biznesplanem.

Etap XIII Rozliczenie wsparcia finansowego

Po zakończeniu realizacji zadania i końcowym rozliczeniu zwraca się klientowi przyjęty weksel in blanco wraz z wystawioną deklaracją wekslową.

1. Sposób zwrotu Weksla in blanko

Zwrot listowny – po zakończeniu realizacji zadania wysyła się listem poleconym złożony w SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partner LOWES weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową/ przekreślony czerwoną linią z podaną datą jego anulowania. Do niniejszych dokumentów załączane jest pismo informujące o rozliczeniu umowy o udzielenie wsparcia. Pisma informujące zostają także wysłane do wszystkich poręczycieli. Kopie pism są załączone do teczek w archiwum wraz z anulowanym wekslem i deklaracją wekslową.

Zwrot osobisty – po zakończeniu realizacji zadania zwraca się weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową bezpośrednio klientowi w SWMP z siedzibą w Dobiegniewie – Partner LOWES w Dobiegniewie. Zwrot weksla jest udokumentowany podpisem odbioru weksla. Dodatkowo pisma informujące o rozliczeniu umowy o udzielenie wsparcia zostają także wysłane do wszystkich poręczycieli. Kopie pism są załączone do teczek w archiwum.

Zniszczenie weksli – po zakończeniu realizacji zadania dopuszcza się możliwość komisyjnego zniszczenie na wniosek klienta złożonego weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową. Zniszczenie weksli musi być potwierdzone protokołem zniszczenia podpisanym przez wszystkich członków komisji uczestniczących podczas zniszczenia. O fakcie zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej informowani są klient i poręczyciele, do tejże informacji dodatkowo zamieszcza się informacje o rozliczeniu umowy o udzielenie wsparcia.

TERMIN ZWROTU LUB ZNISZCZENIA WEKSLI USTALONY JEST NA MAKSYMALNIE 30 DNI OD ROZLICZENIA UMOWY.

Zdarza się jednakże, iż trakcie realizacji zadania pojawią się trudności związane z wywiązaniem się z warunkami umowy. W takiej sytuacji podejmuje się następujące kroki:

W pierwszej kolejności, rozważa się możliwość wprowadzenia korekt do umowy o udzielenie wsparcia. Takie działanie może w efekcie uratować założone wskaźniki, utrzymać trwałość zadania i pozwolić uniknąć strat związanych z procesem windykacyjnym.

Jeżeli brak jest przesłanek do renegocjacji umowy lub jeżeli renegocjacja ta nie dała spodziewanych efektów, Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami naliczonymi od dnia ich otrzymania. W ostateczności należy przystąpić do egzekwowania należności, poprzez realizację przyjętych zabezpieczeń.

W trakcie prowadzenia windykacji, czynności wymagają sądowego tytułu wykonawczego oraz pośrednictwa komornika. Dlatego też, należy wykorzystać wszelkie możliwości polubownego załatwienia sprawy.

Nasza strona używa ciasteczek tzw. cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij