Lista rankingowa KOW

W dniu 30.03.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest […]

Szkolimy, szkolimy!

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Trwają szkolenia specjalistyczne grup inicjatywnych, które zamierzają założyć spółdzielnie socjalną i otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy. Niezbędnym warunkiem otrzymania takiej dotacji jest ukończenie szkoleń. Podczas zajęć członkowie przyszłych spółdzielni otrzymują niezbędną wiedzę związaną z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, jakim jest spółdzielnia socjalna. Aby otrzymać dotację trzeba także złożyć wniosek wraz z biznesplanem – […]

Otwarty konkursu ofert na wybór operatora projektu pn.: „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”

dzwon_318-73130

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 – ust. 4, art. 16-16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” przyjętego uchwałą nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa […]

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zakupu hali namiotowej

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.03.2017 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym […]

Konkurs PFRON: „Jesteśmy razem!”

dzwon_318-73130

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 29 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. Więcej informacji w linku poniżej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2040028.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_lubuskie&utm_medium=email&utm_campaign=27.03.2017

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

dzwon_318-73130

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 56/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów […]

Ogłoszenie Konkursu Mikrograntów Centrum Dla Rodziny

dzwon_318-73130

Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w rozumieniu art.3 […]

„Tacy sami” inicjują integracyjny plac zabaw

17359222_1245391365514570_3875797413357635970_o

Powstałe przy wsparciu Lubuskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych  „Tacy Sami” podczas spotkania dyskusyjnego (w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 (21 marca, Przystań Sportów Wodnych przy ul. Fabryczna), zgłosiło do kategorii ogólnomiejskiej projekt pn. Budowa integracyjnego placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych (tereny za Filharmonią).             Potrzebę utworzenia placu uzasadnia inicjatorka Stowarzyszenia, […]