Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym […]

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14.10.2016 r.

Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 roku – zakup, dostawa i montaż mebli, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego […]

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w PES, w tym w PS Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej.  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: […]

Rekrutacja do projektu LOWES

Szanowni Państwo, Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie. Projekt pn. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.6  Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie […]

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup hali namiotowej i namiotów  dot. zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z kryteriami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym […]