Broker edukacyjny, terapeuta – rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku – broker edukacyjny, terapeuta, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie […]

Zapytanie Ofertowe – rozstrzygnięcie

Gorzów Wielkopolski, 28.06.2016. Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku – tutor, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

OWES to obietnica wsparcia ekonomii społecznej

Tutaj może przyjść każdy potrzebujący bezpośrednio z ulicy. Pojęcie ekonomii społecznej to pojęcie stosunkowo „młode” i pomimo sprawnej promocji. W świadomości społecznej odbierane jest trochę jako „egzotyczne”. Statystyczny Polak zupełnie nie wie czym jest ekonomia społeczna, a szkoda, bo to właśnie dla „statystycznych” na różnych etapach ich życia, ekonomia społeczna stanowić może drogę powrotu na rynek pracy, aktywności społecznej, drogę powrotu do świata po prostu. Dlaczego? […]

Zapytanie Ofertowe

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego […]

Zapytanie Ofertowe

Gorzów Wlkp. 20-06-2016 r.   ZAPYTANIE   OFERTOWE Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES […]

Zapytanie ofertowe – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 06.06.2016 roku – warsztaty, w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję […]

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w PES, w tym w PS Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: […]

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE skierowane do podmiotów ekonomii społecznej Postępowanie prowadzone na podstawie podsekcji 6.5.2 Zasada konkurencyjności – Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  o wartości zamówienia  przekraczającej  50 tys. złotych netto. Dotyczy projektu : ,,Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Oś priorytetowa […]

Rekrutacja do projektu LOWES

Szanowni Państwo Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie. Projekt pn. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie […]